Przetargi.pl
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino

Gmina Trzebielino ogłasza przetarg

 • Adres: 77-235 Trzebielino, Wiejska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 580 253 , fax. 598 580 167
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebielino
  Wiejska 15
  77-235 Trzebielino, woj. pomorskie
  tel. 598 580 253, fax. 598 580 167
  REGON: 77097956500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.trzebielino.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje: • demontaż istniejącego układu technologicznego - urządzeń, rurociągów, armatury, instalacji, • wykonanie tymczasowego obejścia instalacji hydroforni na czas wykonania nowego układu, • remont istniejącego budynku SUW obejmujący: rozebranie komina, demontaż stolarki drzwiowej i okiennej, rozebranie posadzki, skucie tynków, posadzki, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie posadzki, ułożenie okładzin ceramicznych na ścianach i posadzce, malowanie ścian i sufitów, wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych, fundamentu oraz stropodachu, • wykonanie nawierzchni - wjazd i plac wewnętrzny z kostki betonowej, • wykonanie fundamentów pod naziemne zbiorniki terenowe wody uzdatnionej szt. 2, • wykonanie dwóch zbiorników terenowych ze stali nierdzewnej o pojemności 50 m3 każdy, • wykonanie rurociągów technologicznych wraz z uzbrojeniem łączących zbiorniki retencyjne ze stacją uzdatniania oraz odpływ wód przelewowych i spustowych, • wymianę istniejących obudów studni głębinowych S1 i S2 wykonanych z kręgów żelbetowych na naziemne termoizolowane obudowy z tworzywa sztucznego poliestrowego z uchylną pokrywą, wymianę istniejących agregatów pompowych głębinowych wraz z rurociągami tłocznymi, • wykonanie rurociągów tłocznych łączących studnie głębinowe ze stacją uzdatniania wody • wykonanie nowego układu technologii stacji uzdatniania obejmującej: montaż areatora dynamicznego Dn 800 szt 2, filtrów odżelazianie i odmanganianie Dn 1400 szt. 4, zestawu hydroforowego z pompą płuczną, sprężarki, dmuchawy, zestawu chloratora, osuszacza powietrza szt 1, grzejnika elektrycznegi, montaż rurociągów technologicznych ze stali nierdzewnej, montaż armatury, • wykonanie instalacji wod - kan i wentylacyjnej, • wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizacji, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ (dokumentacja projektowa).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252126-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). 2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w B.S. Bytów o/Kołczygłowy 66 9321 0001 0031 5393 2000 0010 z adnotacją „wadium na przetarg pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino. b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 1804oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3) W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w innej formie niż pieniądz beneficjentem gwarancji/poręczenia jest Gmina Trzebielino. 4) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego ,,wniesienia”. Przez ,,wniesienie” rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium przelewem zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kserokopię dokonania przelewu. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp). 5) W przypadku wniesienia przez Wykonawców wspólnie składających ofertę wadium w innej formie niż pieniądz, gwarancja/poręczenie winno być wystawione na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 7) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 2. zostanie wykluczony z postępowania. 9) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego Wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13) Zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy: a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:  odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;  nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy*;  zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. b) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań, co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:  Wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę;  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 do SIWZ;  Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, (jeśli dotyczy)  W przypadku wniesienia wadium przelewem zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kserokopię dokonania przelewu. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia. 2. Oferta składana przez konsorcjum lub spółkę cywilną winna zawierać następujące dokumenty:  Wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1 do SIWZ, podpisany przez pełnomocnika konsorcjum/spółki cywilnej, wraz z kosztorysem ofertowym;  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 do SIWZ;  Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 3) ppkt 1-4 specyfikacji;  Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, (jeśli dotyczy)  W przypadku wniesienia wadium przelewem zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kserokopię dokonania przelewu. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia. Uwaga: Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach