Przetargi.pl
„MODERNIZACJA STACJI UJĘCIA WODY W SZATARPACH”

Gmina Nowa Karczma ogłasza przetarg

 • Adres: 83404 Nowa Karczma, ul. Kościerska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 877 127 , fax. 586 877 171
 • Data zamieszczenia: 2018-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Karczma
  ul. Kościerska 9
  83404 Nowa Karczma, woj. pomorskie
  tel. 586 877 127, fax. 586 877 171
  REGON: 19167523800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowakarczma.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „MODERNIZACJA STACJI UJĘCIA WODY W SZATARPACH”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji ujęcia wody w Szatarpach w następującym zakresie: 1.1. przebudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami do uzdatniania wody i dystrybucji wody po uzdatnieniu; 1.2. wymiana pomp głębinowych w studniach nr 1 i 2 wraz z obudową studni; 1.3. wykonanie kolektorów od studni do stacji SUW i od stacji SUW do zbiornika retencyjnego; 1.4. wykonanie zbiornika naziemnego do retencjonowania wody zdatnej do picia; 1.5. wykonanie odstojników wód popłucznych; 1.6. zagospodarowanie terenu obejmujące wykonie zjazdu i nawierzchni z kostki betonowej oraz ogrodzenia; 1.7. roboty towarzyszące. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252126-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Gmina Nowa Karczma numer 25 8340 0001 0100 1717 2000 0007 z dopiskiem „Wadium - MODERNIZACJA STACJI UJĘCIA WODY W SZATARPACH” 5. Jako termin wniesienia wadium w pieniądzu, uznaje się termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Wadium w formie innej niż pieniądz musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu w oryginale oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach