Przetargi.pl
Wykonanie opracowań dokumentacji geodezyjnej

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ogłasza przetarg

 • Adres: 69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 18
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7555243 do 46 , fax. 095 7555557
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
  ul. Lipowa 18 18
  69-200 Sulęcin, woj. lubuskie
  tel. 095 7555243 do 46, fax. 095 7555557
  REGON: 21046690200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatsulecinski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie opracowań dokumentacji geodezyjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie opracowań dokumentacji geodezyjnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości położonych na terenie Powiatu Sulęcińskiego. W tym m.in. wykonanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod zabudowaniami oraz działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, z tytułu zdania gruntów na Skarb Państwa. Podziały nieruchomości rolnych i zabudowanych, wznowienia granic, okazania granic, rozgraniczenia nieruchomości, ponowna klasyfikacja gruntów, regulacja stanu prawnego działek, wykonanie map do celów projektowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713532009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatsulecinski.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach