Przetargi.pl
Miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku dla młodszych i starszych mieszkańców Goszczanowca

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 66-530 Drezdenko, ul. Warszawska 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7638027; 7620202 , fax. 095 7620220
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Warszawska 1 1
  66-530 Drezdenko, woj. lubuskie
  tel. 095 7638027; 7620202, fax. 095 7620220
  REGON: 00053000575110
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku dla młodszych i starszych mieszkańców Goszczanowca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku dla młodszych i starszych mieszkańców Goszczanowca. Zakres zmówienia obejmuje: Dostawa i montaż urządzenia zabawowego - Huśtawka wagowa - 1 szt. Dostawa i montaż urządzenia zabawowego - zjeżdżalnia - 1 szt. Dostawa i montaż urządzenia zabawowego - typu sprężynowiec - 1 szt. Dostawa i montaż urządzenia zabawowego - Huśtawka podwójna - 1 szt. Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem korzystania z placu rekreacyjnego - 1 szt. Zestaw sprawnościowy - wyciąg górny + wyciskanie siedząc + pylon - 1 szt. Zestaw sprawnościowy - biegacz + orbitrek + pylon - 1 szt. Płotek sztachetowy drewniany impregnowany wym. 180/90 cm wraz z furtką - 1 kpl. Drewniana wiata rekreacyjna wraz z ławkami drewnianymi (3 sztuki ławek z oparciami) - 1 szt. Kosz na śmieci metalowy - 1 szt. Wszystkie elementy metalowe urządzeń zabawowych muszą być ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo, a wszystkie elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo. Wszystkie elementy metalowe urządzeń sprawnościowo - siłowych muszą być ze stali nierdzewnej lub ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Użytkownikami urządzeń sprawnościowo - siłowych będą młodzież oraz osoby dorosłe, wbudowane urządzenia muszą spełniać normy dla urządzeń skierowanych do wskazanej grupy docelowej. Wykonanie oraz montaż tablicy na stelażu z regulaminem korzystania z placu zabaw. Tablica powinna być wykonana z materiału trwałego, gwarantującego długi okres jej eksploatacji. Technologia zastosowania do wykonania tablicy oraz metody nanoszenia informacji i grafiki na niej są dowolne. Może to być np. metoda nadruku solwentowego, sitodruku, z plotera tnącego lub innymi metodami, które pozwalają na trwałą ekspozycję informacji na niej zawartych. Regulamin korzystania z placu zabaw opracuje Wykonawca. Załączony do SIWZ wzór kosza jest wzorem przykładowym. Kosz na śmieci metalowy montowany na fundamencie betonowym, kosz wyposażony w daszek, odchylany (ułatwiając opróżnianie), minimalna pojemność kosza 30 litrów. Wszelkie materiały muszą być zgodne z wskazanymi w SIWZ i dokumentacji projektowej. Wymiary urządzeń wskazane w dokumentacji projektowej są przybliżone. Wzory zamieszczone w dokumentacji projektowej są przykładowe. Rozmieszczenie urządzeń zgodnie z rysunkiem załączonym do projektu budowlanego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia projekt budowlany wraz z rysunkami oraz tabela elementów rozliczeniowych. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności pozwalające na zastosowanie urządzeń na placach zabaw / siłowni zewnętrznej (Na etapie realizacji zadania wybrany Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu certyfikaty lub deklaracje zgodności stwierdzające, że oferowane urządzenia są zgodne z wymaganymi normami).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 375352009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.drezdenko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach