Przetargi.pl
Udzielenie kredytu krótkoterminowego - 1 rok, na sfinansowanie bieżącej działalności, w wysokości 900.000,- PLN

Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, ul. Bohaterów Getta 9-11
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4794600 , fax. 068 4794602
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A.
  ul. Bohaterów Getta 9-11 9-11
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 068 4794600, fax. 068 4794602
  REGON: 97002306200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pekom.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu krótkoterminowego - 1 rok, na sfinansowanie bieżącej działalności, w wysokości 900.000,- PLN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu krótkoterminowego - 1 rok, na sfinansowanie bieżącej działalności, w wysokości 900.000,- PLN. 2 Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: - krótkoterminowy - 1 rok, w rachunku bieżącym, - w walucie polskiej, - termin udzielenia kredytu - 19.04.2013 r. - oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, w zależności od stawki WIBOR 1M, - odsetki płatne w okresach miesięcznych, - spłata kapitału jednorazowo w dniu 18.04.2014 r., - zabezpieczenie udzielonego kredytu - do uzgodnienia po wyborze oferty, z wyłączeniem możliwości prowadzenia rachunku bieżącego przez Wykonawcę, - warunki prowadzenia rachunku bieżącego nie mogą być gorsze niż określone w wyciągu z taryf prowizji i opłat bankowych dla klientów korporacyjnych z segmentu firm średnich i dużych, - możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat. W celu rzetelnej oceny i porównania ofert wszyscy Wykonawcy zobowiązani są do sporządzenia ofert wg danych na dzień 15.03.2013 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pekom.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach