Przetargi.pl
Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 469/2 oraz 479/3 obręb Siedliska

Urząd Gminy w Wydminach ogłasza przetarg

 • Adres: 11-510 Wydminy, pl. Rynek
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 421 00 83 , fax. 87 421 00 83
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Wydminach
  pl. Rynek 42370
  11-510 Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 421 00 83, fax. 87 421 00 83
  REGON: 54090800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wyydminy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 469/2 oraz 479/3 obręb Siedliska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedliska na działkach nr 469/2 na odcinku 250 mb oraz na działce nr 479/3, stanowiącej własność Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na odcinku około 19 mb. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, przedmiar robót Załącznik nr 4, SST Załącznik nr 5, zakres robót Załącznik nr 12. Prace polegać będą na: - wykonaniu nawierzchni asfaltowej na drodze o nawierzchni żwirowej wraz z jej połączeniem z istniejącym odcinkiem zjazdu z drogi wojewódzkiej, na łącznym odcinku 269,00 mb, - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o powierzchni 376,60 m2, - wykonaniu zjazdów z kruszywa łamanego w miejscach wskazanych na załączniku graficznym ( zał. Nr. 12 do SIWZ), - ścinaniu i karczowaniu gęstych krzaków, - wykonaniu rowów odwadniających, - oznakowaniu na czas prowadzenia robót, - robotach pomiarowe, obsługa geodezyjna w trakcie realizacji robót oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. na działkach: Obręb 0012 Siedliska nr. 469/2 i 479/3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną określającą przedmiot zamówienia i stanowiącą podstawę do realizacji robót tj. specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zakresem robót i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji technicznej. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca do czynności ogólnobudowlanych w zakresie realizacji zamówienia zatrudnił osoby na umowę o pracę z uwagi na spełnienie przesłanek z art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.). Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 29 ust. 3a. Oświadczenie powinno zawierać ilość zatrudnionych osób na umowę o pracę oraz stanowisko pracy. Dodatkowo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania obowiązku z art. 29 ust. 3a przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy zawierające ilość zatrudnionych osób na umowę o pracę oraz stanowisko pracy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji, na rysunkach, przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca, nazwa własna) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, produktów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje robót w zgodzie z zakresem robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi leży po stronie Wykonawcy robót. Roboty należy wykonać w terminie do 27 września 2019 r. Roboty będą wykonywane w oparciu o zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Giżycku. Pozostałe roboty: Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych, wykonanie wszelkich koniecznych badań, dokumentów, uzgodnień i odbiorów w celu oddania inwestycji do eksploatacji. KOD CPV – 45233220-7
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: . Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysięce złotych 00/100). 9.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 9.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 6 do SIWZ;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 2) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 11 Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np. poprzez zastosowanie nieprzejrzystego opakowania np. koperty, folii. Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenia zamówienia – wypełniony i podpisany załącznik nr 10 do SIWZ. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wnisienie wadium należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach