Przetargi.pl
dowożenie dzieci do szkół w gminie Wieliczki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach ogłasza przetarg

 • Adres: 19-404 Wieliczki, Wieliczki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 875 214 150 , fax. 875 214 150
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach
  Wieliczki 10
  19-404 Wieliczki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 875 214 150, fax. 875 214 150
  REGON: 28150410000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dowożenie dzieci do szkół w gminie Wieliczki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli z terenu gminy Wieliczki w dni nauki szkolnej. Zakres zmówienia obejmuje dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów na czterech trasach wyszczególnionych w SIWZ o łącznej liczbie kilometrów dziennie 192.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów - zezwo9lenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach