Przetargi.pl
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego o masie całkowitej do 3,5 ton..

Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp.z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 12-250 Orzysz , Wyzwolenia
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 423 70 16 , 693 420 501
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp.z o.o.
  Wyzwolenia 5
  12-250 Orzysz , woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 423 70 16 , 693 420 501
  REGON: 79015507300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zuk.orzysz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego o masie całkowitej do 3,5 ton..
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego o masie całkowitej do 3,5 ton. 2) Założenia leasingu: a) Okres leasingu - 60 miesięcy. b) Opłaty leasingowe płatne w równych ratach. c) Wysokość opłaty wstępnej (pierwszej) – 5 000 zł netto. d) Kwota wykupu po zakończeniu leasingu 5 000 zł netto. e) Spłata opłat leasingowych będzie następowała w terminach określonych w zawartej umowie i harmonogramie. f) Wartość opłaty leasingowej winna zawierać w sobie wszystkie koszty związane z realizacją umowy leasingu tj. prowizje, opłaty manipulacyjne itp. g) Wydanie i dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie zgodnie z wskazanym w ofercie nie później jednak niż do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. h) W zakres umowy leasingu wchodzą wszelkie ubezpieczenie przedmiotu przetargu w okresie trwania umowy leasingu. Ubezpieczenie majątkowe od kradzieży i przypadków losowych, ochronę od kradzieży prostej czyli z miejsca niestrzeżonego oraz ubezpieczenie komunikacyjne OC dla danego rodzaju pojazdu, przez cały okres objęty umową będzie przedmiotem odrębnych ustaleń. i) Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia przedmiotu zamówienia wekslem. j) Płatnikiem rat będzie Zamawiający k) Użytkownikiem samochodu – będzie Zamawiający 3) Okres gwarancji minimum 60 miesięcy lub 200 000 km. 4) Okresowe przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w serwisie wskazanym przez Wykonawcę na jego koszt. W ramach gwarancji Wykonawcy pokryje zgodnie z zaleceniami producenta koszty części zamiennych, robocizny . Częstotliwość wykonywania przeglądów gwarancyjnych zgodna z zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. 5) Odbiór w siedzibie Wykonawcy. 6) Zasady serwisu w okresie gwarancji: a) W okresie minimum 60 miesięcy lub 200 000 km; b) Bezpłatne naprawy usterek mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych z wyłącznie z częściami i robocizną; c) Bezpłatne koszty przeglądów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34130000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III 4 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Podmioty na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w pkt. III 4 ogłoszenia o zamówieniu. 3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach