Przetargi.pl
„Finansowanie w formie leasingu zakupu podnośnika przestawnego kolumnowego ST 1075 Stertil-Koni.”

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, Grunwaldzka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 670 92 14, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.
  Grunwaldzka 49
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 670 92 14, , fax. -
  REGON: 28058224900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zegluga.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Finansowanie w formie leasingu zakupu podnośnika przestawnego kolumnowego ST 1075 Stertil-Koni.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje finansowanie zakupu podnośnika przestawnego kolumnowego ST 1075 marki Stertil-Koni: • Podnośnik 4-kolumnowy • Udźwig: 7500 kg na kolumnę, • System podnoszenia: hydrauliczny system podnoszenia z synchronizacją sterowaną mikroprocesorem, • Wysokość podnoszenia: maksymalnie 1850 mm, • Moc znamionowa silnika 2,2/3,0 kW na kolumnę, • Ciężar: 595 kg na kolumnę, • Wysokość kolumny: 2465 mm, • Ładowanie kolumn: Zasilanie kolumn bezprzewodowych- z gniazdka ściennego: 230V. Zasilanie podnośników przewodowych: 400V, • 4 stojaki osiowe JS-H8, nośność 8,5 tony, koła wsparte sprężynowo • Wartość zamówienia: 109 000,00 zł netto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu; 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Określenie warunków: nie dotyczy. Informacje dodatkowe: brak. 2) sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Określenie warunków: nie dotyczy. Informacje dodatkowe: brak. 3) zdolności technicznej lub zawodowej. Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach