Przetargi.pl
Wykonanie modernizacji budynku nr 26 ETO znajdującego się na terenie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie wraz z przebudową części pomieszczeń w budynku.

Instytut Kolejnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 04-275 Warszawa, J. Chłopickiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 731 300 , fax. 226 107 597
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Kolejnictwa
  J. Chłopickiego 50
  04-275 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 731 300, fax. 226 107 597
  REGON: 16382785000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ikolej.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie modernizacji budynku nr 26 ETO znajdującego się na terenie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie wraz z przebudową części pomieszczeń w budynku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na modernizacji budynku nr 26 ETO wraz z przebudową części pomieszczeń w budynku.2) adres i usytuowanie budynku: Instytut Kolejnictwa, ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa, działka ew. nr 5/2 z obrębu 3-03-07, stanowiąca teren zamknięty, dzielnica Praga Południe m. st. Warszawy. 3)Roboty budowlane będą realizowane na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę nr 304/19 z dnia 03.09.2019 r., wydanej przez Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga Południe. 4) Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych będzie zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku nr 26 ETO, wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1 ÷ 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.) Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik. 2.) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach