Przetargi.pl
Rozbudowa systemu zasilania i chłodzenia serwerowni oraz infrastruktury teleinformatycznej w kompleksie wojskowym w m. Wrocław - opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Sprawa nr 2610.42.2020.KA

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 847 818, , fax. 261 847 145
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
  Żwirki i Wigury 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 847 818, , fax. 261 847 145
  REGON: 14033854900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://czcsz.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa systemu zasilania i chłodzenia serwerowni oraz infrastruktury teleinformatycznej w kompleksie wojskowym w m. Wrocław - opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Sprawa nr 2610.42.2020.KA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, obejmujących rozbudowę systemów serwerowni infrastruktury teleinformatycznej zgodnie z programem inwestycji „Wrocław. Rozbudowa systemu zasilania i chłodzenia serwerowni oraz infrastruktury teleinformatycznej” oraz opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 6 i załącznik nr 5 – Istotnymi dla Stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego Projekt umowy (Warunki umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożonym oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach