Przetargi.pl
Remont ul. Niecałej oraz przebudowa ul. Północnej w Komorowie wraz z budową odwodnienia

Gmina Michałowice ogłasza przetarg

 • Adres: 05-816 Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 350 91 91, , fax. 22 350 91 01
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Michałowice
  Aleja Powstańców Warszawy 1
  05-816 Michałowice, woj. mazowieckie
  tel. 22 350 91 91, , fax. 22 350 91 01
  REGON: 01326929000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.michalowice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ul. Niecałej oraz przebudowa ul. Północnej w Komorowie wraz z budową odwodnienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Niecałej oraz przebudowa ulicy Północnej w Komorowie wraz z budową odwodnienia. 2.2. W ramach zamówienia Wykonawca wykona: 1) remont gminnej drogi o nawierzchni gruntowej - ulicy Niecałej wraz z odwodnieniem ok. 67,0 m, 2) przebudowę ulicy Północnej wraz z odwodnieniem, która jest drogą wewnętrzną posiadającą nawierzchnię z betonu asfaltowego, a zjazdy i dojścia do posesji wykonane są z betonu asfaltowego, cementowego, kostki i płyt betonowych ok. 117,0 m. 2.3. Zakres robót obejmuje: 1) prace rozbiórkowe (m.in. nawierzchnia, podbudowa, obramowania, obrzeża itd.), 2) roboty ziemne, 3) budowę odwodnienia ulic (kanały drenażowo – deszczowe ze studniami i wpustami deszczowymi), 4) ustawienie oporników i obrzeży 5) regulacja studzienek i zasuw, 6) budowę konstrukcji jezdni z kostki betonowej wraz ze zjazdami i z poboczami, 7) wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), 8) roboty wykończeniowe. 2.4 Roboty będą prowadzone na nieruchomościach stanowiących własność lub władania Gminy Michałowice, Michałowice 142104_2/Komorów Wieś 0004/ 114/2, 115/14, 117/8, 117/9, 117/10 2.5 Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania pozyskanego materiału - destruktu z pozycji 1 do zagospodarowania przez Zamawiającego. W ramach zamówienia Wykonawca cały destruk przewiezie na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. 2.6 Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w: 1. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ, 2. „Przedmiarze robót”, stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ, 3. Dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępujący do przetargu Wykonawca nie wnosi wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, to zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o którym w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ), dla każdego z tych podmiotów odrębnie. 3. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ), dla każdego z tych podmiotów odrębnie. 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. według wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach