Przetargi.pl
Dostawa z rozruchem rozdrabniacza do hali odpadów ZUOK w Starym Lubiejewie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Bolesława Prusa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 296 457 301 , fax. 29 6457302, 6457323
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
  ul. Bolesława Prusa 66
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 296 457 301, fax. 29 6457302, 6457323
  REGON: 55073367900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gkostrow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa z rozruchem rozdrabniacza do hali odpadów ZUOK w Starym Lubiejewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot dostawy: rozdrabniacz wolnoobrotowy dwu wałowy - Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 lub 2020, - Masa całkowita do 24 Mg, - Zabudowa na ramie podhakowej według normy DIN 30722 z rolkami, - Maszyn a powinna być wyposażona w dodatkowe koła pełne odporne na przebicie, opuszczane hydraulicznie umożliwiające zmianę lokalizacji maszyny przy pomocy dowolnych ciągników i maszyn budowlanych. Wymagania dotyczące napędu: - Silnik spalinowy wysokoprężny (norma emisji spalin EU Stage 5 lub wyższa), - Moc: min 270 kW, - Pojemność zbiornika paliwa: min 500 litrów - System oczyszczania chłodnic, - Oświetlenie komory silnika Wymagania dotyczące rozdrobnienia materiału: - Wały rozdrabniające 2 sztuki zsynchronizowane z systemem rewersu, - Belka łamiąca z przeciwnożami, - Długość wałów roboczych min. 1700mm, - Wymiary komory roboczej min.. 1700mm x 2300mm, - Wysokość załadunku max. 2500mm, - Pojemność wanny zasypowej: min. 3,0 m3 - Wanna zasypowa hydraulicznie unoszona, - Centralny układ smarowania, - Wydajność: min. 10Mg/h rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, -Komora robocza z materiałów wysoko wytrzymałościowych Sterowanie: - Główny panel sterowania obsługujący funkcje włączania i wyłączania wszystkich funkcji rozdrabniacza, m.in. włączanie i wyłączanie wałów rozdrabniających wraz ze sterowaniem ich prędkością - Sygnalizacja dźwiękowa przed uruchomieniem rozdrabniacza - Pilot ze sterowaniem radiowym do obsługi rozdrabniacza, - Wyświetlacz informujący o prędkości obrotowej silnika napędowego, sumaryczny czas pracy urządzenia, zużycie paliwa, wskazania stanów roboczych i awaryjnych urządzenia Przenośnik odpowiadający na frakcję rozdrobnioną: - Szerokość taśmy powinna wynosić min. 1400mm, - Długość przenośnika powinna wynosić co najmniej 6500mm, - Taśma wyposażona w zabieraki - Regulowana prędkość transportu, - Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie, - Separator metali żelaznych nadtaśmowy wraz ze zsypnią W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i codziennej pracy maszyny, zapewni dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat . Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć następujące dokumenty: - karta gwarancyjna, - instrukcja obsługi w języku polskim, Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczony przedmiot Umowy gwarancji odpowiednio na co najmniej 24 miesiące i minimum 2000mth, W ramach zaoferowanego wynagrodzenia wykonać pierwszy pełny przegląd serwisowy (wraz z bezpłatną wymianą elementów zalecanych przez producenta), Miejsce dostawy: ZUOK w Starym Lubiejewie k. Ostrowi Mazowieckiej, ul. Łomżyńska 11 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42900000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000.00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-08-17 do godz. 10:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS O/Ostrów Mazowiecka 85 8923 0008 0020 6822 2000 0001; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 310). 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Beneficjentem wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu jest Zamawiający. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi: a) być czynnością jednostronnie zobowiązującą; b) mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu; c) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp; d) zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach