Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 340219W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Sadykierz

Gmina Obryte ogłasza przetarg

 • Adres: 07-215 Obryte, Obryte
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 411 004, , fax. 297 411 004
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Obryte
  Obryte 185
  07-215 Obryte, woj. mazowieckie
  tel. 297 411 004, , fax. 297 411 004
  REGON: 55066813700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.obryte.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 340219W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Sadykierz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 340219W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Sadykierz”. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze. 2. Roboty ziemne. 3. Chodnik z kostki brukowej. 4. Zjazdy. 5. Roboty wykończeniowe. 6. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowy opis prac wymaganych do wykonania znajduje się w załączonej do SIWZ dokumentacji i przedmiarze robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 9.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299 t. j.). 9.3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed terminem otwarcia ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 9.4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: BS Pułtusk o/Obryte nr: 33 8232 0005 5500 1834 2000 0010 z adnotacją „Wadium – Przebudowa drogi gminnej nr 340219W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Sadykierz” Dokument potwierdzający wpłatę musi być dołączony do oferty. 9.5.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 9.6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 9.7.Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą oraz umożliwiać Zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych, nieodwołalnie i na jego pierwsze żądanie. 9.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9.9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego ofert została wybrana: 9.11.1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 9.11.2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 9.11.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach