Przetargi.pl
„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos”

Gmina Kampinos ogłasza przetarg

 • Adres: 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 725-00-40, , fax. 0-22 725-04-44
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kampinos
  ul. Niepokalanowska 3
  05-085 Kampinos, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 725-00-40, , fax. 0-22 725-04-44
  REGON: 53639600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kampinos.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w przewidywanej ilości ok. 1800 m2 na terenie gminy Kampinos we wskazanych na etapie realizacji lokalizacjach. Zakres prac obejmuje: - wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni piłą mechaniczną na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzonemu fragmentowi drogi regularny kształt najlepiej prostokąta, - usunięcie gruzu asfaltowego i oczyszczenie wyciętych miejsc, - wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km, we wskazane przez Zamawiającego miejsce, - w razie konieczności odtworzenie podbudowy klińcem frakcji 0-31,5mm o grubości do 10 cm, - regulacja pionowa elementów infrastruktury podziemnej, - skropienie naprawianego miejsca i krawędzi pionowych emulsją asfaltową, - ułożenie dwóch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco o łącznej grubości średnio 8 cm rozkładarką (nie dopuszcza się rozkładania mieszanki równiarką, spycharką, koparką itp.), - zagęszczenie ułożonej warstwy walcem wibracyjnym lub w przypadku utrudnionego dostępu płytą wibracyjną, - uszczelnienie elastyczną emulsją asfaltową krawędzi naprawionego miejsca, Remonty nawierzchni bitumicznej winny być wykonywane nową masą mineralną asfaltową o parametrach zgodnych z istniejącą nawierzchnią. Powyższy zapis dotyczy również naprawy podbudowy. Wykonawca przystępujący do remontu cząstkowego powinien wykazać się następującym sprzętem: - rozkładarka, - koparka, - walec samojezdny, - płyta wibracyjna, - piła mechaniczna do cięcia nawierzchni, - skrapiarka, - samochód samowyładowczy , - komplet oznakowania. Każdorazowo należy zapewnić warunek zachowania temperatury wbudowania masy. Kontrolę jakości robót sprawuje inspektor nadzoru wyznaczony do nadzorowania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Kampinos. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je inspektorowi nadzoru do akceptacji. Kontroli podlega przestrzeganie technologii wykonania remontu, stosowanie odpowiednich materiałów, oraz wielkość i lokalizacja wykonanych łat. Za bezpieczeństwo i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Roboty winny być oznakowane przez Wykonawcę zgodnie z opracowanym we własnym zakresie "Projektem oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym" i przedstawionym do zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją przetargową i poleceniami Zamawiającego. Materiały: Masa mineralno - asfaltowa standard I odpowiadająca wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym PN-S-96026 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Emulsja asfaltowa (bitum-asfalt drogowy) powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w normie: B11-71/6771-02 właściwości emulsji kationowej. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres minimum 2 lat od daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu końcowego. 2. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie; 2) Wykonawca zobowiązuje się do opracowania, uzgodnienia z Zarządcą drogi oraz wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; 3) Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa oznakowania odcinka drogi objętego robotami; 4) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac zgodnie z przepisami regulującymi proces inwestycji, w tym przepisów BHP i PPOŻ; 5) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy odpowiedniej ilości osób (kadry) posiadających niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje; 6) W przypadku pozostawienia odcinka robót w stanie zagrażającym mieszkańcom bądź użytkownikom ruchu w dni wolne od pracy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć takie miejsce wyraźnym oznakowaniem, wygrodzić je i zastosować również oświetlenie ostrzegawcze; 7) Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu; 8) Wykonawca we własnym zakresie ustali lokalizację zaplecza budowy; 9) Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie dojazd do placu budowy oraz dostęp do niezbędnych mediów. 10) W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej, ogrodzeń lub innych elementów zagospodarowania terenu w rejonie prowadzenia robót, Wykonawca powiadomi natychmiast o zaistniałym fakcie Zamawiającego i użytkownika/właściciela oraz zobowiązuje się do naprawy uszkodzenia według wytycznych i w uzgodnieniu z użytkownikiem/właścicielem. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić usunięcie uszkodzenie innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy; 11) W trakcie wykonywania robót należy umożliwić mieszkańcom dojście i dojazd do posesji, informując ich z kilkudniowym wyprzedzeniem o ewentualnych utrudnieniach. Każde naruszenie zjazdu (rozkopanie) uzgodnić należy indywidualnie z właścicielem posesji; 12) Wykonawca systematycznie (co najmniej raz w tygodniu, w zależności od sytuacji) i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne, gruz oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku i zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy; 13) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należytego porządku na terenie jezdni i dojazdów do posesji; 14) Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy; 15) Zakończenie prac zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę; 16) Wszelkie roszczenia użytkowników dróg i mieszkańców, jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wadliwym wykonaniem i technologią robót będących przedmiotem niniejszej umowy będą kierowane do Wykonawcy, w celu ustosunkowania się i ich załatwienia. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od otrzymania takiego pisma podjąć działania, mające na celu załatwienie sprawy ze zgłaszającym uszkodzenie. W momencie, kiedy Wykonawca nie podejmie działań, w celu załatwienia ww. sprawy wówczas Zamawiający pokryje koszty zgłoszonego roszczenia i potrąci Wykonawcy z wynagrodzenia za wykonane roboty; 17) Wady ujawnione w czasie odbioru oraz wszelkie naprawy gwarancyjne będą usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 18) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów oraz pieszych w obrębie wykonywanych robót; 19) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu następstw zdarzeń wynikających z działalności w zakresie: a) organizacji i wykonywania prac, b) zabezpieczenia interesów osób trzecich, c) ochrony środowiska, d) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, e) organizacji i utrzymywania zaplecza budowy, f) bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, g) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac; 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z niniejszą SIWZ, umową, której treść stanowi załącznik do SIWZ, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku WBS o/Kampinos nr rachunku 91 8015 0004 1000 7315 2010 0003, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu FZ.271.22.2020.PN pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale XI ust. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu powinien posiadać opis „Wadium w postępowaniu FZ.271.22.2020.PN pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos” i powinien być złożony jako odrębny dokument. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach