Przetargi.pl
Zakup piaskarko - posypywarki

Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 05-505 Prażmów, Piotra Czołchańskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7270000
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Piotra Czołchańskiego 17
  05-505 Prażmów, woj. mazowieckie
  tel. 22 7270000
  REGON: ---
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gpwkprazmow.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup piaskarko - posypywarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Piaskarko – posypywarka Fabrycznie nowa Ładowność min: [kg] 7000 Pojemność ładunkowa min : [m 3] 4.2 Grubość blachy ścian min: [mm] 3 Zawieszenie: jednoosiowe hydrauliczna podpora ramy hydrauliczne hamulce nieuszkodzona termin dostawy do 3 tygodni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42900000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 1 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach