Przetargi.pl
Wykonanie mechanicznego profilowania z zagęszczeniem oraz utrzymanie odwodnienia dróg na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5103125 , fax. 22 5103189
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
  ul. Modlińska 197 197
  03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5103125, fax. 22 5103189
  REGON: 01525966300036
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialoleka.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie mechanicznego profilowania z zagęszczeniem oraz utrzymanie odwodnienia dróg na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mechanicznego profilowania z zagęszczeniem oraz utrzymanie odwodnienia dróg na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie n/w usług: Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, polegające na: - wykonaniu mechanicznego profilowania z zagęszczeniem nawierzchni gruntowych i żwirowych oraz utrzymaniu odwodnienia dróg gminnych:, w tym: mechaniczne profilowanie z zagęszczeniem dróg o łącznej powierzchni 780 000 m?, w tym: a) zagęszczanie bez dodatku wody łącznej powierzchni 500 000 m?, b) zagęszczenia z dodatkową ilością wody (z uwagi na wysokie dodatnie temperatury) dróg o łącznej powierzchni 280 000 m?. utrzymaniu odwodnienia dróg gminnych wraz z robotami towarzyszącymi, w tym: a) czyszczenie: studzienek rewizyjnych, studzienek ściekowych, studni chłonnych, przykanalików, kanałów kołowych, rowów z namułu, b) wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa kamiennego, c) mechaniczne ścinanie poboczy. - utrzymanie i remonty polegających na uzupełnieniu i doziarnieniu nawierzchni nieutwardzonych dróg gminnych, polegająca na uzupełnieniu lokalnych zaniżeń nawierzchni gruntowych i żwirowych: a) pospółką o uziarnieniu ciągłym 0 - 31,5 mm; b) kruszywem łamanym kamiennym o uziarnieniu 0 - 31,5 mm; c) kruszywem łamanym betonowym o uziarnieniu 0- 63 mm. - bieżące utrzymania i remontów dróg wewnętrznych, polegające na wykonaniu mechanicznego profilowania z zagęszczeniem na drogach wewnętrznych położonych na gruntach będących własnością m. st. Warszawy, o łącznej powierzchni 100 000 m?, w tym a) zagęszczanie bez dodatku wody łącznej powierzchni 70 000 m?, b) zagęszczaniu z dodatkową ilością wody, z uwagi na wysokie dodatnie temperatury o łącznej powierzchni 30 000 m?, II. Szczegółowy zakres robót został określony w: przedmiarze robót na profilowanie dróg gminnych - zał. nr 8 do SIWZ, przedmiarze robót na utrzymanie odwodnienia dróg gminnych - zał. nr 8 do SIWZ, przedmiarze robót na profilowanie dróg wewnętrznych - zał. nr 8 do SIWZ specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na profilowanie i zagęszczenie dróg gruntowych oraz utrzymanie odwodnienia - zał. nr 4 do Umowy. 2.2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Zamawiający wymaga od Wykonawcy z którym podpisze umowę, posiadania polisy ubezpieczenia lub innego dokument potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców. W przypadku nie objęcia polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej całego okresu trwania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu nową polisę ubezpieczeniową w określonym powyżej zakresie, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczeniowej. 2.3. Rozwiązania równoważne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w SIWZ i załącznikach za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia przy zachowaniu równoważnych parametrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas wykonanie wiosennego równania dróg
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialoleka.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach