Przetargi.pl
DOSTAWA SYSTEMU DO PRZEZCZASZKOWEJ STYMULACJI MAGNETYCZNEJ rTMS

Wojskowa Akademia Techniczna ogłasza przetarg

 • Adres: 00-908 Warszawa, ul. Kaliskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6837865 , fax. 022 6837977
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Akademia Techniczna
  ul. Kaliskiego 2 2
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6837865, fax. 022 6837977
  REGON: 01212290000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SYSTEMU DO PRZEZCZASZKOWEJ STYMULACJI MAGNETYCZNEJ rTMS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej rTMS. 1) Typ urządzenia: system do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej rTMS 2) Tryby impulsacji: - impuls dwufazowy; - wielokrotny, w pojedynczych seriach 3) Maksymalna częstotliwość powtarzania impulsów: - większa lub równa 100 Hz (@40 % mocy); - większa lub równa 72 Hz (@50 % mocy); - większa lub równa 17 Hz (@100 % mocy); 4) Czas trwania impulsów: 300-350 mikrosekund 5) Synchronizacja: wejścia i wyjścia TTL, USB 6) Liczba kanałów EMG do pomiaru MEP: - co najmniej 2; - możliwość rozbudowy do 16; 7) Cewka TMS: podwójna cewka z chłodzeniem i sterowaniem; 8) Interfejs: - ekran dotykowy min. 17cali; - system Microsoft Windows; - integracja z systemami neuronawigacji TMS; 9) Wózek na system TMS: mobilny, z regulowanym wysięgnikiem i uchwytem na cewkę; Ilość - 1 komplet
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331582107
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 98 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wat.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach