Przetargi.pl
Dostawę stymulatorów DDDR z elektrodami na okres 3 miesięcy

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 3894859 , fax. 022 3894922
 • Data zamieszczenia: 2016-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kasprzaka 17 17
  01-211 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 3894859, fax. 022 3894922
  REGON: 01103538100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolski.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę stymulatorów DDDR z elektrodami na okres 3 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stymulatorów serca DDDR z elektrodami na okres 3 miesięcy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ stanowiącym formularz asortymentowo - cenowy. 1.2. Wspólny Słownik Zamówień: 33158210-7 - Stymulatory 1.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 1.4. Wykonawca zapewnia dostarczenie co najmniej dwóch programatorów z pierwszą partią rozruszników. 1.5. Wykonawca zaoferuje elektrody: a) o polarności jednobiegunowej i dwubiegunowej b) o mocowaniu czynnym i biernym c) wkrętowe 1.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym. Zakup każdego asortymentu, w tym szczególnie elektrod, uzależniony będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 1.7. Okres ważności defibrylatorów: a) ważność sterylizacji - minimum 12 miesięcy od daty dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo - odbiorczym, b) czas trwałości - minimum 5 lat od daty dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo - odbiorczym lub 150 szoków od daty dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo - odbiorczym. 1.8. Warunki gwarancji: 24 - godzinny dostęp do konsultacji telefonicznej 48 - godzinny czas reakcji serwisu w przypadku awarii urządzenia 14 - dniowy czas odpowiedzi na reklamację 30 - dniowy czas na wywiązanie się z reklamacji. 1.9. Okres przydatności do stosowania nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. 1.10. Zestawienie parametrów granicznych stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Należy go wypełnić wpisując odpowiedź tak lub nie lub oferowany parametr. 1.11. Przy dostawie zamówionego przedmiotu zamówienia nastąpi przekazanie przez Wykonawcę sprzętu do depozytu u Zamawiającego na podstawie dokumentu przekazania. Po zużyciu sprzęt przechodzi na własność Zamawiającego. O zużyciu sprzętu Zamawiający informuje Wykonawcę w terminie do 7 dni roboczych, co zostanie potwierdzone protokolarnie. Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokołu. 1.12. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 1.13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.14. Miejsce realizacji: siedziba Szpitala Wolskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331582107
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W danym postępowaniu nie jest wymagane wnoszenie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji dostawy sprzętu do depozytu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolski.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach