Przetargi.pl
Wykonanie kompleksowych usług doradczych prawniczych, finansowo - ekonomicznych i technicznych dla Gminy Opole, w postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą : Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu i w zawarciu właściwej umowy z wybranym partnerem.

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 451 19 21, 77 451 19 22 , fax. 77 454 98 44
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 451 19 21, 77 451 19 22, fax. 77 454 98 44
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompleksowych usług doradczych prawniczych, finansowo - ekonomicznych i technicznych dla Gminy Opole, w postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą : Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu i w zawarciu właściwej umowy z wybranym partnerem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego doradztwa w zakresie usług prawniczych, finansowo - ekonomicznych i technicznych obejmujących w szczególności: udzielanie porad i konsultacji, opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, umów, ogłoszeń, analiz i innych niezbędnych dokumentów, a także opinii prawnych, oraz uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Gminę Opole, zwaną dalej Zamawiającym, w postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą :Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu. Parking (garaż podziemny) zlokalizowany będzie na placu Mikołaja Kopernika położonym w centrum miasta Opola. W powiązaniu z przyległymi obiektami użyteczności publicznej stanowi potencjalnie jedno z najważniejszych wnętrz urbanistycznych śródmieścia Opola. Przedsięwzięcie obejmować będzie budowę wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego łącznie z prawem do zabudowy wielkopowierzchniowym obiektem handlowym części nieruchomości, która w założeniach Zamawiającego stanowić będzie wkład Zamawiającego. Łączna powierzchnia obszaru przeznaczonego pod przedsięwzięcie objęte partnerstwem publiczno - prywatnym wynosi ok. 0,61 ha. Działki są własnością Gminy Opole. Dla ww. nieruchomości toczy się postępowanie podziałowe. (Mapka nr 1 - poglądowa z zaznaczonym obszarem w załączeniu) W obrębie ww. obszaru położona jest działka nr 81/2, km 44, obręb Opole będąca własnością Skarbu Państwa, na której znajduje się stacja trafo należąca do firmy Tauron. Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr XLV/699/13 Rady Miasta Opola z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika - ulica Studzienna w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.Przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów oraz wykonanie usług niezbędnych do rozpoczęcia i przeprowadzenia postępowania o wybór partnera prywatnego albo koncesjonariusza, w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2009r, Nr 19, poz. 100). Na ww. zakres prac składać się będzie: a)Wykonanie technicznych analiz przedrealizacyjnych dla inwestycji, w tym programu funkcjonalno - użytkowego lub charakterystyki, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane i usługi (Dz. U. z 2009r., Nr 101, poz. 101), i wskazanie wariantu, który będzie przedmiotem analiz ekonomicznych, prawnych i elementem uzgodnień technicznych. b)wykonanie analizy prawno - ekonomicznej (studium wykonalności) przedsięwzięcia wskazującej najbardziej optymalny dla Gminy Opole sposób jego realizacji oraz wskazanie najbardziej optymalnego sposobu finansowania przedsięwzięcia w fazie realizacyjnej i eksploatacyjnej oraz rekomendowanie Zamawiającemu najkorzystniejszego rozwiązania; c)Program funkcjonalno - użytkowy, o którym mowa w ppkt a) powinien zostać wykonany zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza z: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późn. zmianami) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi; Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004, Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami); Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389). d)Charakterystyka, o której mowa w ppkt a) powinna zostać wykonana zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza z : Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późn. zmianami) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi; Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004, Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), w szczególności z następującymi paragrafami; § 15 w całości § 16 w całości, § 17 w całości, § 18 w całości § 19 pkt 1, 2, 3, 4 ppkt. a, g, h oraz i; Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389). e)Program funkcjonalno - użytkowy lub charakterystyka winny zawierać szacunek kosztów umożliwiający wykonanie analiz, o których mowa w ppkt b); f)Wykonawca opracowując program funkcjonalno - użytkowy lub charakterystykę nie może używać znaków towarowych zastosowanych materiałów i urządzeń, które należy opisać poprzez parametry i właściwości techniczne; g)Zakup mapy do celów projektowych spoczywać będzie na Wykonawcy; h)Analiza, o której mowa w ppkt b) powinna obejmować w szczególności: opracowanie analizy sposobów realizacji przedsięwzięcia, analizę ekonomiczno - finansową każdego ze sposobów realizacji przedsięwzięcia, analizę organizacyjno - prawną wykonalności każdego ze sposobów realizacji przedsięwzięcia,zdefiniowanie ryzyk 2.W zależności od zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wyłonienia partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w tym w szczególności projektów uchwał rady miasta. 3.Opracowanie pełnej listy dokumentów o charakterze prawnym, finansowo - ekonomicznym i technicznym, jakimi powinien dysponować Zamawiający, aby w sposób należyty wyłonić partnera prywatnego lub koncesjonariusza, 4.Opracowanie opisu potrzeb i wymagań podmiotu publicznego, 5.Opracowanie dokumentacji określającej kryteria oceny ofert, w tym: finansowo-ekonomiczne, techniczne, prawne, 6.Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań obejmującego przygotowanie i wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza, 7.Opracowanie treści ogłoszeń wymaganych właściwymi przepisami, 8.opracowanie instrukcji dla potencjalnych inwestorów wraz z wymaganiami formalno - prawnymi oraz założeń do umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym lub koncesji, 9.opracowanie innych dokumentów niezbędnych na etapie ogłoszenia o partnerstwie publiczno - prywatnym lub koncesji. 10.Opracowanie wstępnych propozycji rozwiązań komunikacyjnych dla obszarów sąsiadujących i newralgicznych dla planowanej inwestycji wraz z przybliżonymi kosztami realizacji zaproponowanych rozwiązań (mapka nr 2 w załączeniu) 11.Wsparcie miasta w zainteresowaniu inwestorów projektem, w tym: a)przygotowanie podstawowych informacji o charakterze prawnym, finansowo - ekonomicznym i technicznym dla potencjalnych zainteresowanych partnerów, b)współpraca z Zamawiającym przy organizacji seminariów lub spotkań z potencjalnymi inwestorami/partnerami. 12.Wykonanie w zależności od przyjętego przez Zamawiającego trybu wyboru partnera prywatnego opisu przedmiotu zamówienia, w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno - prywatnym, z zastosowaniem zasady, o której mowa w pkt. 1 ppkt f). 13.Przeprowadzenie analizy pod względem formalno - prawnym, finansowo-ekonomicznym oraz technicznym złożonych Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i kwalifikacja Kandydatów, w tym: a)badanie kompletności i treści złożonych Wniosków, b)opracowanie dla Zamawiającego ewentualnych pytań do Kandydatów z żądaniem wyjaśnień treści złożonych Wniosków; c)analiza i ocena złożonych przez Kandydatów wyjaśnień; d)opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu raportu z analizy i oceny Wniosków, zawierającego propozycje w zakresie kwalifikacji potencjalnych Inwestorów do dalszego udziału w postępowaniu, e)przygotowanie pism informujących o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków 14.W zależności od wybranego sposobu realizacji przedsięwzięcia wynikającego z przeprowadzonej analizy prawno - ekonomicznej (studium wykonalności) przedsięwzięcia, przygotowanie: a)opisu warunków planowanego partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji, b)projektu umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym lub koncesji. 15.Przygotowanie treści zaproszenia, które Zamawiający prześle wszystkim Kandydatom spełniającym warunki udziału w postępowaniu i zakwalifikowanym do przeprowadzenia negocjacji. 16.Udział w negocjacjach z Kandydatami w celu uzupełnienia opisu przedmiotu przedsięwzięcia lub warunków umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym lub koncesji. 17.Przygotowywanie wszelkich wymagań, wyjaśnień i informacji, a także dokumentów związanych z negocjacjami. 18.Przygotowanie zaproszenia do składania ofert oraz ewentualnie doprecyzowanie bądź uzupełnienie po przeprowadzonych negocjacjach warunków realizacji partnerstwa publiczno - prywatnego lub koncesji. 19.Opracowywanie ewentualnych wyjaśnień do treści opisu warunków realizacji przedsięwzięcia w formie odpowiedzi na pytania zadawane przez Oferentów. 20.Przeprowadzenie analizy i oceny ofert pod względem formalno - prawnym, finansowo - ekonomicznym oraz technicznym. 21.Opracowanie ewentualnej listy pytań dotyczących treści złożonych ofert wymagających wyjaśnień od Oferentów. 22.Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu raportu z analizy i oceny Ofert. Przygotowanie propozycji wyboru najkorzystniejszej Oferty pod względem formalno - prawnym, finansowo - ekonomicznym oraz technicznym, 23.Przygotowanie propozycji pism informujących uczestników postępowania o wyniku postępowania. 24.Przygotowanie ostatecznej wersji umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym lub koncesji, którą Zamawiający podpisze z wybranym na podstawie przeprowadzonego postępowania partnerem prywatnym lub koncesjonariuszem. 25.Zapewnienie obsługi prawnej w trakcie całego postępowania, nadzór nad zgodnością postępowania z przepisami prawa, zgłaszanie zastrzeżeń i wyjaśnianie wątpliwości. 26.W przypadku wniesienia skarg przez Oferentów, na czynności podjęte przez Zamawiającego świadczenie pomocy prawnej do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia, ewentualny udział w postępowaniu sądowym toczącym się przed Sądem Administracyjnym, w charakterze pełnomocnika Zamawiającego. 27.Zapewnienie doradztwa prawnego w trakcie całego postępowania, 28.Zapewnienie doradztwa finansowo - ekonomicznego w trakcie całego postępowania. 29.Zapewnienie doradztwa technicznego w trakcie całego postępowania, 30.Przygotowanie wszelkich dokumentów o charakterze formalno - prawnym, ekonomicznym lub technicznym niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza. 31.Udział przedstawicieli Wykonawcy, posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, w pracach Zespołu ds. wyboru partnera prywatnego, w charakterze Członka Zespołu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 790000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach