Przetargi.pl
Produkcja suwenirów marketingowych

Starostwo Powiatowe w Głubczycach ogłasza przetarg

 • Adres: 48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 15
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4852078, 4053660 , fax. 77 4856533
 • Data zamieszczenia: 2011-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Głubczycach
  ul. Kochanowskiego 15 15
  48-100 Głubczyce, woj. opolskie
  tel. 77 4852078, 4053660, fax. 77 4856533
  REGON: 53141219000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatglubczycki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Produkcja suwenirów marketingowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  poniżej 193000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 790000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatglubczycki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach