Przetargi.pl
TLZP/2-23/233/122/13 Zakup , dostawa i uruchomienie inkubatora otwartego oraz szkolenie personelu w zakresie jego obsługi.

Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne ogłasza przetarg

 • Adres: 45-418 Opole, Al. W. Witosa 26
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4520114 , fax. 077 4520123, 077 4520121
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
  Al. W. Witosa 26 26
  45-418 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4520114, fax. 077 4520123, 077 4520121
  REGON: 53051239100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcm.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  TLZP/2-23/233/122/13 Zakup , dostawa i uruchomienie inkubatora otwartego oraz szkolenie personelu w zakresie jego obsługi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup , dostawa i uruchomienie inkubatora otwartego oraz szkolenie personelu w zakresie jego obsługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331520000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie stawia wymogu wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wcm.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach