Przetargi.pl
Wykonanie kompleksowych usług doradczych, prawniczych finansowo - ekonomicznych i technicznych dla Gminy Opole w postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą - Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu jako przestrzeni publicznej.

Gmina Opole Urząd Miasta Opola ogłasza przetarg

 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 451 19 21, 077 451 19 22 , fax. 0 77 454 98 44
 • Data zamieszczenia: 2010-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opole Urząd Miasta Opola
  Rynek-Ratusz
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 451 19 21, 077 451 19 22, fax. 0 77 454 98 44
  REGON: 00058480500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompleksowych usług doradczych, prawniczych finansowo - ekonomicznych i technicznych dla Gminy Opole w postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą - Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu jako przestrzeni publicznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego doradztwa w zakresie usług prawniczych, finansowo - ekonomicznych i technicznych obejmujących w szczególności: - udzielanie porad i konsultacji, - opracowywanie projektów uchwał, umów, ogłoszeń, analiz i innych niezbędnych dokumentów, a także opinii prawnych , - uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Gminę Opole w postepowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą - Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu jako przestrzeni publicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 790000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach