Przetargi.pl
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic metodą iniekcji niskociśnieniowej w budynku położonym przy ulicy Żółkiewskiego 20 oficyna w Szczecinie

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70302 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 430 91 00 , fax. 91 430 91 45
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
  70302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 430 91 00, fax. 91 430 91 45
  REGON: 81101566600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.stbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic metodą iniekcji niskociśnieniowej w budynku położonym przy ulicy Żółkiewskiego 20 oficyna w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic metodą iniekcji niskociśnieniowej w budynku położonym przy ulicy Żółkiewskiego 20 oficyna w Szczecinie, stanowiących własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 2. Szczegółowe wymagania i zakres rzeczowy robót ujęty został w załączonych do niniejszej SIWZ: 2.1. Przedmiar robót – załącznik nr 1, 2.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2, 2.3. Rzuty piwnic i fotografie – załącznik nr 9.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia postępowania do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego kosztorysu ofertowego, zawierającego pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, ujętego w niniejszej SIWZ. Nie dochowanie powyższego, tj. nie przedłożenie kosztorysu ofertowego w ww. terminie traktowane będzie jako uchylenie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach