Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Ziemomyśl A

Gmina Dolice ogłasza przetarg

 • Adres: 73115 Dolice, ul. Ogrodowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 640 129 , fax. 915 640 237
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dolice
  ul. Ogrodowa 16
  73115 Dolice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 640 129, fax. 915 640 237
  REGON: 81168565100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Ziemomyśl A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres inwestycji obejmuje budowę: - Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200mm PCV – L~712,4m, - Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 160mm PCV – 25szt. L~268,1m, - Budowę biologicznej oczyszczalni ścieków RLM=150, - Budowę przepompowni ścieków 1szt, - Budowę przyłączy wody i zew. inst. Ø 32mm PE – 1 szt. L~15m - Budowę zasilenia elektroenergetycznego terenu lokalnej oczyszczalni ścieków, - Budowę nawierzchni utwardzonej terenu lokalnej oczyszczalni ścieków, - Budowę ogrodzenia terenu lokalnej oczyszczalni ścieków (wraz z bramą wjazdową), - wykonanie drogowych robót odtworzeniowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232440-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego na rachunek bankowy Zamawiającego w Pyrzycko-Stargardzkim Banku Spółdzielczym oddział Dolice, nr 78 9387 1026 2600 0358 2000 0030. W celu możliwości ustalenia przez Zamawiającego, którego przetargu wadium dotyczy na dowodzie przelewu należy podać pełną nazwę przetargu lub sygnaturę niniejszego postępowania ZP-271.13.2018. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - do Skarbnika Gminy w pok. nr 29 od poniedziałku do piątku od 7.30 – 15.00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz oferty, zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów; wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 5 do siwz, odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz), potwierdzenie wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach