Przetargi.pl
Remont posadzki, wymiana drzwi, malowanie pomieszczeń w budynku nr 10 kk 4310 w Dziwnowie

Komenda Portu Wojennego ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Steyera
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261-242581 , fax. 261-242309
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Portu Wojennego
  ul. Steyera 28
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261-242581, fax. 261-242309
  REGON: 81114359400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpws.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: OBRONA NARODOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont posadzki, wymiana drzwi, malowanie pomieszczeń w budynku nr 10 kk 4310 w Dziwnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Remont posadzki, wymiana drzwi, malowanie pomieszczeń w budynku nr 10 kk 4310 w Dziwnowie 2. Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty: a)przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ (do pobrania osobno),b)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ (do pobrania osobno).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Pozostałe dokumenty składające się na ofertę: a)wypełniony Formularz ofertowy, o treści zgodnej ze wzorem określonym wg załącznika nr 1 do SIWZ,b)pełnomocnictwo (jeżeli takie występuje).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach