Przetargi.pl
Wykonanie Interaktywnego Placu Zabaw Wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów-spr

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 418 383 , fax. 18 4418383 wew. 11
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Kilińskiego 47
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 184 418 383, fax. 18 4418383 wew. 11
  REGON: 12032831900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir-ns.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie Interaktywnego Placu Zabaw Wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów-spr
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa Interaktywnego Placu Zabaw Wodnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach