Przetargi.pl
Dostawa mebli dla filii bibliotecznej przy ul. Brodowicza 1 w Krakowie

Biblioteka Kraków ogłasza przetarg

 • Adres: 31-154 Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 6189100
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Kraków
  pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
  31-154 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6189100
  REGON: 36621034300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli dla filii bibliotecznej przy ul. Brodowicza 1 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z zainstalowaniem w budynku filii bibliotecznej przy ul. Brodowicza 1 w Krakowie. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie m.in. regałów, regałów za ladą, regałów na audiobooki, regałów na kwiaty, stolików w różnych kolorach, krzeseł, stanowiska komputerowego, lady oraz zakup mebli gotowych (4 różne pozycje tj. fotele obrotowe, krzesła zielone, fotel chic oraz stoły białe). Realizacja mebli z montażem odbywać się będzie pod nadzorem firmy, która zaprojektowała wnętrza tj. Majusprojekt – Maja Wyczesana. b) Szczegółowy zakres dostawy zawiera zestawienie mebli (OPZ) załącznik nr 6 – wraz z rysunkami technicznymi oraz rzut funkcjonalny pokazujący m.in. rozmieszczenie mebli (zał. 6a). c) Na przedmiotowe meble wykonawca zobowiązany jest udzielić – minimum 24 miesięcznej gwarancji. Maksymalny realny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Oferty zawierające krótszy okres gwarancji niż 24 m-ce zostaną odrzucone. Gwarancja będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawę oraz ewentualną konserwację i przeglądy wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym i rękojmi realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów. d) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat oraz systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). e) Oceniając oferty Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa ustawy Pzp. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. f) W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach