Przetargi.pl
Wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego 2 –funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania i dostosowaniem przewodu kominowego w lokalach mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Lipnicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 499 06 02, , fax. 33 499 06 02; 499 06 11
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Lipnicka 26
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 499 06 02, , fax. 33 499 06 02; 499 06 11
  REGON: 07001907700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego 2 –funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania i dostosowaniem przewodu kominowego w lokalach mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego 2 –funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania i dostosowaniem przewodu kominowego w lokalach mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała obejmujący: 1) Wykonanie montażu pieców dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, 2) Wykonanie odprowadzania kondensatu, 3) Wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem grzejników, 4) Dostosowanie przewodów kominowych pod montaż pieców gazowych 2-funkcyjnych zgodnie z opiniami kominiarskimi dla poszczególnych lokali (załącznik nr 3) 5) Wykonanie podłączeń pieców gazowych w mieszkaniach do przewodów kominowych, 6) Rozebranie pieców kaflowych 7) Wykonanie prób szczelności instalacji gazowej, 8) Przedstawienie opinii kominiarskiej odnośnie prawidłowości wykonanie podłączeń, w lokalach znajdujących się w Bielsku – Białej przy ul.: 1) Jana Sobieskiego 62/3a 2) Piotra Czajkowskiego 5/1 3) Solna 12/1 4) Wzgórze 19/9
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211341-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji, 2) szczegółowe kosztorysy ofertowe wykonania instalacji, sporządzone odrębnie dla każdego z lokali, wykonane na podstawie przedmiarów robót (załącznik nr 2), opracowane szczegółową metodą kalkulacji kosztorysowej, zawierające ceny jednostkowe poszczególnych robót w kolejności ujętej w przedmiarach robót, obejmujące rodzaje zastosowanych materiałów z uwzględnieniem wszystkich parametrów i wymogów technologicznych ujętych w przedmiarach robót oraz Specyfikacji, zawierające wycenę wszystkich pozycji przedmiarów robót i muszą być zgodne z zakresami określonymi w przedmiarach robót (pozycjami, opisami i katalogami). W przypadku, gdy którakolwiek pozycja przedmiaru zostanie skalkulowana w innej pozycji kosztorysu ofertowego, należy wskazać daną pozycję oraz pozycję, w której została skalkulowana, 3) Oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji (punkt I oświadczenia), 4) Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Specyfikacji (punkt I oświadczenia), 5) wykaz części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz dane identyfikujące podwykonawców, jeżeli już na etapie składania oferty przewiduje powierzenie części podwykonawcom, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do Specyfikacji, 6) oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do Specyfikacji, 7) oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna) ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem wymogu odpowiedzialności solidarnej. W takich wypadkach każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej), indywidualnie składa dokumenty wymienione w ust.1 pkt 3, 4 i 6. 3. Wykonawca, który powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasoby innych podmiotów - podwykonawców, dla wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 (pkt II oświadczenia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach