Przetargi.pl
„Modernizacja parkingu przy budynku Przychodni Wielospecjalistycznej w Mikołowie przy ul. Okrzei 31.”

Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, Żwirki i Wigury
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 32-48-100, 32-48-125 , fax. (032) 32-48-147, 32-48-132
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Mikołowskiego
  Żwirki i Wigury 4a
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. (032) 32-48-100, 32-48-125, fax. (032) 32-48-147, 32-48-132
  REGON: 27628477900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat_mikolow.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja parkingu przy budynku Przychodni Wielospecjalistycznej w Mikołowie przy ul. Okrzei 31.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I.1 Przedmiotem i zakresem zamówienia jest: modernizacja parkingu przy budynku Przychodni Wielospecjalistycznej w Mikołowie przy ul. Okrzei 31. Zakres obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych elementów konstrukcji ulicy w celu uzyskania prawidłowych parametrów technicznych oraz poprawienia warunków korzystania z parkingu i podniesienia stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zakres robót obejmuje wykonanie prac w celu poprawy stanu nawierzchni jezdni z uwzględnieniem uszkodzonych elementów konstrukcji parkingu w celu uzyskania prawidłowych parametrów technicznych oraz poprawienia warunków korzystania z parkingu, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (rozebranie starej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, demontaż krawężników),wymiana uszkodzonych krawężników, przełożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej, regulacja wpustu ulicznego z wymianą obudowy, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej grubości 7 cm (pow.300 m2) Szczegółowy zakres robót objętych postępowaniem określa: Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji parkingu przy budynku Przychodni Wielospecjalistycznej (przedmiar robót, projekt budowlano – wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ) stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ . Kody przedmiotu zamówienia według CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 2.CHARAKTERYSTYKA PARKINGU – STAN ISTNIEJĄCY Przedmiotowy parking zlokalizowany jest przed budynkiem Przychodni Wielospecjalistycznej na któ-ry zjazd odbywa się z drogi gminnej publicznej ulicy Okrzei. Parking o pow. 301m2 (14mx21,5m) posiada nawierzchnię bitumiczną z licznymi ubytkami oraz wy-kruszeniami. Obramowanie nawierzchni jezdni parkingu stanowi krawężnik betonowy w stanie zadawalającym i złym oraz mur oporowy wykonany z prefabrykatów betonowych typu „L”. Na zjeździe zlokalizowa-ny jest chodnik z kostki betonowej. Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywa się przez nadane spadki poprzeczne i podłużne w kierunku drogi gminnej oraz poprzez wpust uliczny do kanalizacji deszczowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ); 1.2 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt II ppkt 3.1.1 i 3.1.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (przykładowy wzór zobowiązania w załączniku nr 4 do SIWZ) 1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1 SIWZ. 1.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom , w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1 SIWZ. 1.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w punkcie 1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2.1 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w pkt 2.1 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem/upoważnieniem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie należy złożyć wraz z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.. Jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie) w formie oryginału podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach