Przetargi.pl
Projekt budowy chodnika - ul.Lipcowa w Mikołowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2244499, 2244516 , fax. 32 2244499 w. 226
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych
  ul. Chopina 8
  43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie
  tel. 32 2244499, 2244516, fax. 32 2244499 w. 226
  REGON: 27773689300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pzd.mikolowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt budowy chodnika - ul.Lipcowa w Mikołowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej dla wykonania budowy chodnika po stronie zachodniej (kontynuacja istniejącego chodnika) w ciągu ulicy Lipcowej w Mikołowie (droga kategorii Z) – długość odcinka ok 580 mb (od skrzyżowania z DK81 do przepustu drogowego). Droga przebiega na terenie działek znajdujących się w pasie drogowym drogi powiatowej bądź będących własnością Skarbu Państwa. Zakres prac projektowych obejmował będzie: - zaprojektowanie chodnika jednostronnego przy krawędzi jezdni, - uregulowanie zjazdów do posesji, - inwentaryzacja drzew przewidzianych do wycinki, - zaprojektowanie konstrukcji chodnika, zjazdów, - uregulowanie istniejącego systemu odwodnienia na całym odcinku drogi objętym opracowaniem (drenaż, kanalizacja deszczowego – zaproponowanie skutecznego rozwiązania), - opracowanie nowej stałej organizacji ruchu, - zaproponowanie technologii remontu istniejącego chodnika na odcinku od ul. Sosnowej do przepustu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 2. wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniami stanowiący załącznik 1.do niniejszej SIWZ 3. w przypadku ustanowienia pełnomocników do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, należy przedstawić dokument stwierdzający niniejsze pełnomocnictwo, tj.: pełnomocnictwo, umowę lub uchwałę, wskazującą osobę upoważnioną oraz zakres jej pełnomocnictwa; 4. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo/upoważnienie dla pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej notarialnie; 5.oświadczenie o wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązku informacyjnego przewidzianego art. 13 lub 14 RODO – na załączonym druku nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach