Przetargi.pl
Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy odwodnienia drogi gminnej ul. Ciągłówka – Furmanowa w ramach zadania inwestycyjnego nr 2019/01 o nazwie „Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka-Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi” w Zakopanem

Gmina Miasta Zakopane ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. T. Kościuszki
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 20 20 448, , fax. 182 020 448
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Zakopane
  ul. T. Kościuszki 13
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 18 20 20 448, , fax. 182 020 448
  REGON: 65494800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakopane.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy odwodnienia drogi gminnej ul. Ciągłówka – Furmanowa w ramach zadania inwestycyjnego nr 2019/01 o nazwie „Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka-Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi” w Zakopanem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletu dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych pozwalających na zrealizowanie zaprojektowanych robót budowlanych. 2. Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy i przebudowy odwodnienia drogi gminnej ul. Ciągłówka - Furmanowa na łącznej długości ok. 0,95 km wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz odtworzeniem nawierzchni przedmiotowej drogi, niezbędnej dla uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, b) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, w ramach zadania inwestycyjnego: nr 2019/01 o nazwie „Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka – Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi” w Zakopanem. 3. W ramach realizacji zamówienia należy: 1) sporządzić bądź pozyskać aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową i ewidencyjną, zawierającą wszystkie naniesienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi, 2) sporządzić dokumentację geologiczno-inżynierską dla terenów osuwiskowych i uzyskać w Starostwie Powiatowym w Zakopanem stosowną decyzję zatwierdzającą, 3) ustalić dane dotyczące przebiegu infrastruktury technicznej w pasie drogowym na podstawie danych uzyskanych z podkładów mapowych i rozeznania w terenie, 4) zaprojektować zabezpieczenie infrastruktury technicznej po uprzednim pozyskaniu warunków zarządców sieci, w razie potrzeby zaproponować rozwiązanie kolizji sieci (przebudowa sieci, skablowanie sieci telekomunikacyjnych, energetycznych, itp.), 5) dokonać uzgodnienia branżowych projektów budowlanych i wykonawczych u odpowiednich zarządców sieci, 6) uwzględnić wycinkę drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów drogi lub ich zabezpieczenie, 7) pozyskać badania nośności podłoża, kruszyw, gruntów i ugięć, badań osuwisk, 8) przedstawić rozwiązania odwodnienia korpusu drogi wraz z odprowadzeniem do odbiorników, 9) przedstawić rozwiązania projektowe dla charakterystycznych elementów projektowanej drogi (np. przebieg drogi, przekroje poprzeczne, zjazdy, itp.). 10) opracować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) i kosztorysową (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie), we wszystkich branżach wynikających ze specyfiki opracowania, wraz z określeniem optymalnego terminu i planowanego czasu prowadzenia robót budowlanych, 11) wykonać wykaz właścicieli nieruchomości objętych inwestycją w wersji elektronicznej (Excel), z podaniem numerów działek i adresów, oparty na zapisach w ewidencji nieruchomości wraz z uzyskaniem pisemnych zgód właścicieli nieruchomości objętych inwestycją, 12) w razie konieczności wykonać podział inwestycji na etapy z uwzględnieniem konieczności sporządzenia oddzielnych wniosków o uzyskanie pozwoleń umożliwiających prowadzenie robót budowlanych dla każdego z etapów, 13) pozyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje, (w tym pozwolenia wodnoprawne, o środowiskowych uwarunkowaniach, geologiczno-inżynierskie) wynikające ze specyfiki opracowania i niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, 14) przygotować materiały do wniosku o odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych dla zawartych w projekcie budowlanym rozwiązań technicznych wraz z przygotowaniem kompletnych materiałów, wniosków i przeprowadzeniem procedury, jeśli specyfika opracowania będzie tego wymagała, 15) przygotować kompletny wniosek wraz z załącznikami dla dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub wniosku o pozwolenie na budowę oraz złożyć go do odpowiedniego organu administracji budowlanej, 16) dokonać skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę dla zaprojektowanego odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi wraz z infrastrukturą i odtworzeniem/remontem nawierzchni, 17) opracować i przedstawić Zamawiającemu projekt docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownych zatwierdzeń, 18) uczestniczyć w konsultacjach społecznych, 19) opracować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót na wszystkie elementy realizowanych robót, dostosowane do specyfiki i skomplikowania realizowanych robót. 4. W dokumentacji należy uwzględnić przystosowanie do poruszania się osób niepełnosprawnych zgodnie z Zarządzeniem Nr 258/2016 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 15.12.2016 r., w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia naziemne, pochylnie, schody zewnętrzne, windy, parkingi i chodniki z uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych. 5. Dokumentacja powinna zawierać rozwiązania architektoniczno-budowlane, które będą zgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać tego typu obiekty inżynierskie, a w szczególności: 1) racjonalne rozwiązania lokalizacji i efektywne zagospodarowanie przestrzeni przeznaczonej pod inwestycję oraz etapowanie realizacji inwestycji, 2) rozwiązanie komunikacji z przyległymi pasami drogowymi i terenami, z uwzględnieniem dostosowania do poruszania się osób niepełnosprawnych, 3) rozwiązania odwodnień łącznie z ich wylotem do istniejących odbiorników, 4) dowiązanie elementów projektowanej inwestycji do stanu istniejącego infrastruktury. 6. W zakresie organizacji prac projektowych, Wykonawca zobowiązany jest: 1) zdefiniować i dokonać analizy niezbędnych do rozwiązania zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej, 2) zbudować i przedstawić Zamawiającemu harmonogram czynności wraz z planem opisowym. 3) na bieżąco, pod nadzorem Zamawiającego monitorować wykonywanie harmonogramu. UWAGA !!! 1) Przyjęte przez projektanta założenia wstępne do projektu podlegają uzgodnieniu przez Zamawiającego. 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania wybranych prac projektowych wyszczególnionych w zał. nr 1 projektu umowy stanowiącego załącznik do niniejszej siwz, których wykonanie okaże się niecelowe lub zbędne z uwagi na zupełność dokumentacji, w szczególności w wypadku zmian w przepisach prawa uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających wykonanie inwestycji, negatywnego odbioru społecznego dla danej inwestycji. 7. Forma opracowania dokumentacji dla każdego etapu zadania inwestycyjnego: 1) dokumentacja w wersji papierowej zbroszurowanej w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację, wykonana dla każdego etapu w ilości: a) projekt budowlany – 6 egz. (4 egz. oprawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz.U.2012.462 z późn. zm.), b) projekty wykonawcze uzupełniające projekty budowlane – 4 egz., c) specyfikacje istotnych warunków wykonania i odbioru robót – 2 egz., d) kosztorys inwestorski, przedmiary robót – 2 egz., e) Tabela Elementów Rozliczeniowych z przedstawieniem ilości (długości, powierzchnie, objętości, sztuki, komplety, itp.) zaprojektowanych do wykonania robót budowlanych oraz zaplanowanych do dostarczenia i wbudowania urządzeń - 2 egz., f) wniosek wraz z załącznikami do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, z potwierdzeniem złożenia w stosownym organie architektoniczno-budowlanym – 1 egz., g) ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie o dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – 1 egz. 2) wersja elektroniczna w formacie Word, PDF, DWG oraz dodatkowo kosztorys inwestorski w zapisie umożliwiającym odczyt w formacie Excel, wykaz właścicieli nieruchomości objętych inwestycją w wersji elektronicznej (Excel), a także mapę do celów projektowych w formacie DWG - w ilości 1 szt. CD 3) układ i zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF (np. nazwy poszczególnych katalogów i plików, podpisy i pieczątki osób sporządzających dokumentację – projektant, sprawdzający, wykonujący, weryfikator, uzgodnienia, itp.) powinny być identyczne z wersją papierową. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji papierowej, wraz ze stosownymi podpisami i klauzulami. 4) dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującymi wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych, w szczególności w: a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26) wraz z przepisami wykonawczymi, b) Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018.2068 t.j. z dnia 2018.10.30) wraz z przepisami wykonawczymi, c) Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U.2000.63.735 z dnia 2000.08.03), d) Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29), e) Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 z dnia 2018.08.02) wraz z przepisami wykonawczymi, f) Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2018.2268 t.j. z dnia 2018.12.04) wraz z przepisami wykonawczymi, g) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 z dnia 2013.09.24), h) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004. 130.1389 z dnia 2004.06.08), i) Rozporządzeń wydanych na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm). 7. Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej rękojmi na wykonane prace projektowe objęte przedmiotowym zamówieniem. 8. Zamawiający z uwagi na charakter usług objętych zamówieniem nie stawia wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 t.j. z dnia 2019.06.05)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć druk oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie:, a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru-pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć zobowiązanie innego podmiotu (na zasobach którego polega Wykonawca) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 9 do siwz). Zamawiający wymaga aby dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego (dokument ma być złożony w oryginale) wyrażał w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca do oferty ma załączyć wycenione zestawienie asortymentu prac projektowych - zgodnie ze wzorem stanowiącymi załącznik nr 10 do siwz. UWAGA!!! Wykonawca dołączy, do oferty - Tabelę Elementów Rozliczeniowych wypełniając wzór dołączony do oferty. Suma wartości prac projektowych wykazana w tabeli musi odpowiadać cenie oferty. Oferta Wykonawcy, który nie dołączy do oferty tabeli zostanie odrzucona. Wypełniona tabela będzie służyć do wyceny elementów i czynności zaniechanych na warunkach podanych we wzorze umowy. Wykonawca, który chce uzyskać punkty w kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej Doświadczenie personelu wykonawcy tj. Kluczowego Projektanta - osoby posiadającej uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych - musi do oferty załączyć wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat wraz z oświadczeniem Kluczowego Projektanta i dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych w oświadczeniu usług – wzór wykazu i oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do siwz. Nie załączenie do oferty wymaganego wykazu usług wraz z oświadczeniem Kluczowego Projektanta i dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych w oświadczeniu usług, skutkować będzie nie otrzymaniem punktów w kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: Doświadczenie personelu wykonawcy tj. Kluczowego Projektanta.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach