Przetargi.pl
Remont elewacji budynku internatu Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie przy ul. Pijarów 3

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Montelupich
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2114001, 2114015, 2114086 , fax. 122 114 005
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie
  ul. Montelupich 3
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2114001, 2114015, 2114086, fax. 122 114 005
  REGON: 11263946002990
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynku internatu Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie przy ul. Pijarów 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku internatu Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie przy ul. Pijarów 3. W zakres wykonania prac remontowych wchodzą: remont elewacji ściany północnej budynku - powierzchnia remontowanej ściany 1729,68 m², w tym tynk mozaikowy: 44,10 m²; remont elewacji ściany południowej budynku - powierzchnia remontowanej ściany 1672,67 m², w tym tynk mozaikowy: 167,33 m²
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na Formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczenia od podwykonawców. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, dotyczącego tych podmiotów. Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczenia od podwykonawców. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w części dotyczącej podmiotów trzecich. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub zasobach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający żąda dokumentu/dokumentów, który/które określa/określają w szczególności: ­ zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; ­ sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ­ zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ­ czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony ściśle na podstawie przedmiaru robót, który stanowi załącznik nr 1.2 do SIWZ. Jeżeli wykonawca nie załączy do oferty kosztorysów ofertowych, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, ze względu na to, że jej treść nie odpowiada treści SIWZ. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej platformy https://amw.eb2b.com.pl, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności (wraz z dowodami potwierdzającymi, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu) lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, dotyczącego tych podmiotów. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach