Przetargi.pl
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krościenko w Leśnictwie Jaworki w 2020 r. II postępowanie”

Nadleśnictwo Krościenko ogłasza przetarg

 • Adres: 34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul. Trzech Koron
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 623 120 , fax. 018 2623003 w. 21
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Krościenko
  ul. Trzech Koron 4
  34-450 Krościenko nad Dunajcem, woj. małopolskie
  tel. 182 623 120, fax. 018 2623003 w. 21
  REGON: 35054560700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www. kroscienko.krakow.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krościenko w Leśnictwie Jaworki w 2020 r. II postępowanie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia. 1.1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2020 r. poz. 6.– dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania, zrywki i manipulacji drewna w tym wyrób drewna kłodowanego, zagospodarowania, ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej oraz pozostałych prac związanych z gospodarką leśną, których wykonanie w formie usług jest niezbędne dla realizacji zadań gospodarczych oraz właściwego funkcjonowania gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Krościenko w Leśnictwie Jaworki, do wykonania w roku 2020. 1.2. Zakres rzeczowy oraz szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, o których mowa w punkcie „III.1.1.”, został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ, na który składają się: załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki oraz załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna, dla Leśnictwa Jaworki. 1.3. Wyszczególnienie prac oraz miejsce ich wykonania dotyczą roku 2020. 1.4. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia prac nie planowanych, na które Wykonawca nie zaoferował stawki jednostkowej, będą one rozliczane według - „Katalogu norm czasu prac leśnych wykonywanych w zagospodarowaniu lasu” – wprowadzonego Zarządzeniem Nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 21.11.2003 r. 1.5. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) i opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. 1.6. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. 1.7. Przedmiot zamówienia to całość prac z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie „Jaworki”. Złożona oferta musi obejmować wszystkie tworzące ją pozycje i ceny jednostkowe. 1.8. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Krościenko teren Leśnictwa Jaworki. 1.9. Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 10 do SIWZ). 1.10. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji prac przedmiotu zamówienia, które mogą być lub są finansowane lub współfinansowane z funduszy unijnych lub innych funduszy pomocowych w przypadku nieotrzymania od dotującego środków finansowych na ich realizację.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej: Leśnictwo Jaworki, - 7400 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z zmianami). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BOŚ Oddział w Krakowie nr rachunku: 12-1540-1115-2001600076210001 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krościenko w Leśnictwie Jaworki w 2020 r”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Wadium musi zabezpieczać ofertę zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 4.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 4.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia; 4.3. kwotę gwarancji/poręczenia; 4.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: 1. formularz Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z Kosztorysem Ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ), 2. pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, 3. pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, 4. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat. zał. nr 11 do SIWZ 5. Wykaz narzędzi zał. Nr 12 do SIWZ 6. Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia zał. Nr 13 do SIWZ 7. zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niewiążący wzór zobowiązania o oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, 8. dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach