Przetargi.pl
Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu

Gmina Ciechanowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 18-230 Ciechanowiec, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 771 145 , fax. 862 771 066
 • Data zamieszczenia: 2019-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ciechanowiec
  ul. Mickiewicza 1
  18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
  tel. 862 771 145, fax. 862 771 066
  REGON: 45067015000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ciechanowiec.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu, przewidziane do wykonania zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną (Załącznik nr 5 do SIWZ), decyzją Starosty Wysokomazowieckiego nr Nr 223/09 o sygn. RA.7351 -212/09 z dn. 23.06.2009 r., Nr 241/2012 o sygn. RA.6740.1.277.2012 z dn. 08.08.2012, Nr 328/2013 o sygn. BI.6740.1.329.2013 z dn. 13.09.2013 r. oraz pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Łomży o sygn. Ł.5142.23.2018.II z dn. 20.03.2018r. i o sygn. Ł.5142.3.2019.II z dn. 10.01.2019 r. Przewidziany do realizacji zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: usunięcie tynków, spoin i przemurowań wykonanych na bazie zapraw wapiennych, usunięciu zanieczyszczeń i soli, uzupełnienie ubytków, hydrofobizację, odnowienie i częściowe odtworzenie gzymsu kordonowego, gzymsów nadokiennych i podokiennych, dostosowanie formy gzymsu koronującego do historycznej formy gzymsu kordonowego, uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne przy użyciu tynku gruboziarnistego/obrzutka kielniowa ok. 550m2, przyklejenie siatki w miejscach spękań i na każdym narożniku otworu okiennego i drzwiowego oraz na ościeżach ok. 250 m2, zagruntowanie preparatem wzmacniającym 550 m2, malowanie podkładowe ok. 550 m2 , szpachlowanie/tynkowanie celem wyrównania ścian zaprawą wapienną ok. 550 m2, malowanie ścian elewacji farbami silikonowymi ok. 550 m 2, malowanie gzymsów ok. 65m i pilastrów wg zestawienia kolorów w projekcie budowlanym. 2. Przedmiot zamówienia określony został przy pomocy dokumentacji projektowej (zał. nr 5 do SIWZ) i przedmiarów robót (zał. nr 4 do SIWZ). 3. Realizacja robót objętych niniejszym przedmiotem zamówienia: - winna być zgodna z wymogami zewnętrznymi wynikającymi z uzyskanych zgód i pozwoleń na realizację zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia, a zwłaszcza winna być zgodna z wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz innymi, określonymi na podstawie przepisów prawa, - obejmuje w szczególności wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia, nie przewidzianymi w w/w dokumentacji projektowej, a koniecznymi do jej wykonania (roboty tymczasowe, towarzyszące, inne nieprzewidziane), w tym ma uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, - wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni montaż urządzeń, stosownie do wymagań producenta czy dostawcy urządzeń wmontowanych w ramach robót budowlanych. 4. Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, w gatunku I, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla wykonawców wiążące, przez co należy rozumieć, że zamawiający dopuszcza zastosowanie i przyjęcie do oferty produktów, materiałów i technologii równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych i technologicznych spełniających wymagania założone w dokumentacji projektowej i decyzjach administracyjnych zezwalających na realizację przedmiotu zamówienia. Budynek objęty jest ochroną Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; jest wpisany do Rejestru Zabytków. Zgodnie z decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace winny być wykonane z materiałów jakie zostały zaakceptowane przez Konserwatora Zabytków i nie dopuszcza się zmiany zarówno technologii robót, jak i kolorystyki bez zmiany stosownych decyzji i uzgodnień z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Za rozwiązanie materiałów i technologii równoważne wskazanym wyżej Zamawiający uzna takie, które zostanie zaakceptowane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jednak wszelkie koszty oraz ryzyko związane ze zmianą odpowiednich decyzji oraz dokonaniem uzgodnień obciążają wyłącznie wykonawcę; w szczególności nie będą stanowiły podstawy do przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zwiększenia wynagrodzenia. 5. W przypadku zamiaru wbudowania urządzeń i materiałów równoważnych w stosunku do wymienionych w dokumentacji projektowej, wykonawca jest obowiązany wykazać, że urządzenia te lub materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Jeżeli zamawiający nie podaje minimalnych parametrów, które potwierdzałyby równoważność, wykonawca zobowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach nie gorszych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających ich równoważność, takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, itp. 6. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: 1) wykonać zamówienie w oparciu o udostępnioną dokumentację projektową i uzyskane decyzje administracyjne; 2) do zapewnienia, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego, 3) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i zgodność z warunkami zawartymi w dokumentacji projektowej i jakościowej dla przedmiotu zamówienia; 4) wykonać niezbędne oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, projektami (jeśli są wymagane - wykonawca robót zleca we własnym zakresie). 7. Przedmiary robót, stanowiące załącznik do SIWZ, są jedynie materiałem pomocniczym dla dokładniejszego opisania przedmiotu zamówienia, a dla wykonawcy pomocnicze w ustaleniu ceny ryczałtowej. (Niemniej jednak zamawiający wymaga przedłożenia przez wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie dokumentacji technicznej, przedmiarów robót). 8. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami. 9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 10. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm./, Zamawiający dopuści, materiały lub rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 11. Klasyfikacja ważności dokumentów. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarem robót, wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów: 1) decyzje administracyjne Konserwatora Zabytków, 2) projekt budowlany, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) przedmiary robót. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 12. Wszystkie działania Wykonawcy robót związane z realizacją i rozliczeniem zadania „Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu” powinny być zgodne z warunkami umowy i SIWZ, dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarami robót, decyzjami administracyjnymi oraz obowiązującymi przepisami prawa. 13. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w dokumentacji technicznej i STWiOR stanowiących załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w ww. zakresie. Zamawiający dokona potwierdzenia spełniania ww. warunku na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać: 1) Formularz ofertowy, 2) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, 3) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, 4) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Ponadto Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach