Przetargi.pl
Remont elewacji budynku Urzędu Skarbowego w Suwałkach przy ul. 1 Maja 2A oraz budynku Urzędu Skarbowego w Sokółce ul. Białostocka 47

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-026 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 8696018, , fax. 85 7328221
 • Data zamieszczenia: 2019-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
  Słonimska 1
  15-026 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 8696018, , fax. 85 7328221
  REGON: 10211220000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynku Urzędu Skarbowego w Suwałkach przy ul. 1 Maja 2A oraz budynku Urzędu Skarbowego w Sokółce ul. Białostocka 47
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac w części nr 1 – budynek Urzędu Skarbowego w Suwałkach ul. 1 Maja 2A Remont elewacji budynku Urzędu Skarbowego w Suwałkach przy ul. 1 Maja 2A obejmuje wykonanie następujących robót (zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną): 3.1 Wykonanie remontu elewacji budynku Urzędu Skarbowego w Suwałkach przy ul. 1 Maja 2A poprzez docieplenie wszystkich stron elewacji styropianem EPS 70-040 gr. 15 cm, z wykonaniem powłok elewacyjnych (tynków), cienkowarstwowych siliconowych a cokołów styropianem estrudowym XPS 30 gr 10 cm na głębokość 1 m poniżej poziomu terenu z wykonaniem powłoki elewacyjnej tynkiem mozaikowym na siatce oraz wymianą obróbek blacharskich i wykonanie pozostałych robót stanowiących integralną całość w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z Projektem Wykonawczym i przedmiarem robót w branży budowlanej i elektrycznej. Zakres prac w części nr 2 – budynek Urzędu Skarbowego w Sokółce ul. Białostocka 47 Remont elewacji budynku Urzędu Skarbowego w Sokółce przy ul. Białostockiej 47 obejmuje wykonanie następujących robót (zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną): 4.1 Wykonanie remontu elewacji budynku Urzędu Skarbowego w Sokółce przy ul. Białostockiej 147 poprzez docieplenie wszystkich stron elewacji styropianem gr. 5 cm, z wykonaniem powłok elewacyjnych, cienkowarstwowych siliconowych a cokołów styropianem estrudowym gr. 3 cm na siatce do poziomu 15 cm poniżej otaczającego terenu wraz z wykonaniem powłok elewacyjnych tynkiem mozaikowym wraz z wymianą obróbek blacharskich i wykonanie pozostałych robót stanowiących integralną całość w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z Projektem Wykonawczym i przedmiarem robót w branży budowlanej i elektrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy pzp (załącznik nr 4). Oświadczenie nie jest wymagane w sytuacji, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach