Przetargi.pl
Wykonanie dziewięciu zadań remontowych i dwóch zadań inwestycyjnych – przebudowy i rozbudowy dotyczących dróg na terenie Powiatu Przysuskiego z podziałem na części.

Powiat Przysuski ogłasza przetarg

 • Adres: 26-400 Przysucha, Aleja Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 752 553 , fax. 486 753 672
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Przysuski
  Aleja Jana Pawła II 10
  26-400 Przysucha, woj. mazowieckie
  tel. 486 752 553, fax. 486 753 672
  REGON: 67022319000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.przysucha.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dziewięciu zadań remontowych i dwóch zadań inwestycyjnych – przebudowy i rozbudowy dotyczących dróg na terenie Powiatu Przysuskiego z podziałem na części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dziewięciu zadań remontowych i dwóch zadań inwestycyjnych – przebudowy i rozbudowy dotyczących dróg na terenie Powiatu Przysuskiego z podziałem na części Zadanie nr 1 Remont drogi powiatowej Nr 3301W Skrzynno - Borkowice - Bryzgów od km 4+093 do km 5+297, Zadanie nr 2 Remont drogi powiatowej Nr 3303W Ruszkowice - Zdonków - Ryków od km 5+434 do km 7+274, Zadanie nr 3 Remont drogi powiatowej Nr 3329W Potworów - Jamki - Skrzyńsko od km 5+355 do km 6+512, Zadanie nr 4 Remont drogi powiatowej Nr 1686W gr. woj. - Myślakowice - Różanna - Wysokin od km 2+691 do km 3+287, Zadanie nr 5 Remont drogi powiatowej Nr 3322W dr. Nr 3313W - Bieliny - Gielniów od km 1+978 do km 2+345, Zadanie nr 6 Remont drogi powiatowej Nr 3326W dr. Nr 48-Podczasza Wola-Kozieniec-dr. Nr 48 od km 0+164 do km 0+768, Zadanie nr7 Remont drogi powiatowej Nr 1694W Nowe Miasto nad Pilicą - Ulów od km 7+120 do km 8+768, Zadanie nr8 Remont drogi powiatowej Nr 3334W Wir - Goszczewice - Przytyk od km 0+000 do km 0+454, Zadanie nr 9 Przebudowa drogi powiatowej 1108W Olszowa - Ulów - Klwów (chodnik w m. Głuszyna), Zadanie nr 10 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów – Brogowa - Janików od km 0+585 do km 1+085 i od km 4+380 do km 5+380 oraz od km 7+160 do km 8+168, Zadanie nr 11 Remont drogi dojazdowej do ZOL w Borkowicach od km 0+000 do km 0+192, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dotyczących realizacji wybranych przez Wykonawcę zadań. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. Przedmiot zamówienia opisany został za pomocą dokumentacji projektowej z przedmiarem robót - załącznik nr 4 (4.1 – 4.11) do SIWZ oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 5 (5.1 – 5.11) do SIWZ. Uwaga: W części zamówienia dotyczącej realizacji Zadania nr 10 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów – Brogowa - Janików od km 0+585 do km 1+085 i od km 4+380 do km 5+380 oraz od km 7+160 do km 8+168, przedmiot zamówienia opisany został w części dokumentacji projektowej (w kilometrażu wskazanym w nazwie zadania) i przedmiarze robót. Zakres robót objętych zamówieniem zawarty został w przedmiarze robót. Termin realizacji zamówienia: Zadanie nr1 – do 30.10.2020r, Zadanie nr2 – do 30.10.2020r, Zadanie nr3 – do 30.10.2020r, Zadanie nr4 – do 30.10.2020r, Zadanie nr5 – do 30.10.2020r, Zadanie nr6 – do 30.10.2020r, Zadanie nr7 – do 30.10.2020r, Zadanie nr8 – do 30.10.2020r, Zadanie nr9 – do 30.10.2020r, Zadanie nr10 – do 28.05.2021r, Zadanie nr11 – do 30.10.2020r przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego wykonania i rozliczenia zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców o ile są znane. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium na każde z oferowanych do realizacji zadań w wysokości odpowiednio: Zadanie nr 1 - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł); Zadanie nr 2 - 15 500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset 00/100 zł); Zadanie nr 3 - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł); Zadanie nr 4 - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł); Zadanie nr 5 - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 zł); Zadanie nr 6 - 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset 00/100 zł); Zadanie nr 7 - 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy 00/100 zł); Zadanie nr 8 - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł); Zadanie nr 9 - 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt 00/100 zł); Zadanie nr 10 - 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 zł); Zadanie nr 11 - 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100 zł); Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Okres ważności wadium powinien obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Pekao S.A. Oddział w Przysusze ul. Krakowska 33, Nr rachunku: 90 1240 5703 1111 0000 4903 1652 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do złożenia ofert nastąpi uznanie rachunku zamawiającego. Uwaga: Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek zamawiającego niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też innego banku. Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu stwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie Art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Brak opisu warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Poza oświadczeniem potwierdzającym brak podstaw wykluczenia oferta powinna również zawierać: a) Wypełniony formularz oferty (załącznik nr1 do SIWZ), b) W przypadku, gdy wykonawcę w przetargu reprezentuje pełnomocnik oryginał pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa, c) Dowód wpłaty wadium na zadania, których dotyczy oferta, d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być dołączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze danego Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców o ile jest to wiadome. e) Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego czy wybór Jego oferty prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług składając wypełniony - załącznik nr2 do formularza oferty (oświadczenie należy złożyć w oryginale) Uwaga: Jeżeli w zakresie któregoś z oferowanych do realizacji zadań wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wówczas Wykonawca powinien złożyć wypełniony załącznik nr2 do formularza oferty do każdego z oferowanych zadań oddzielnie. Jeżeli natomiast wybór oferty Wykonawcy w zakresie wszystkich oferowanych do realizacji zadań nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wystarczy wówczas złożyć jeden wypełniony załącznik nr2 do formularza oferty (dotyczący wszystkich oferowanych zadań) f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu (w oryginale) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( np. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP załącznik nr2 do SIWZ składa każdy z podmiotów składający wspólną ofertę. W związku z faktem, iż Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach