Przetargi.pl
Dostawa Sorafenibum oraz Ponatinibum (części 1-2)

Instytut Hematologii i Transfuzjologii ogłasza przetarg

 • Adres: 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 349 62 22 , fax. 022 349 62 23
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
  ul. Indiry Gandhi 14
  02-776 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 349 62 22, fax. 022 349 62 23
  REGON: 28848400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ihit.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa Sorafenibum oraz Ponatinibum (części 1-2)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa Sorafenibum oraz Ponatinibum (części 1-2).Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe jak opisane w załączniku nr 1A do SIWZ. Ilekroć w SIWZ zostały użyte nazwy własne/marki produktów lub producenta, normy lub inne odniesienia na podstawie których Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, o któ-rych mowa w przepisach 29-30b ustawy Pzp, to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Za równoważność Zamawiający rozumie konieczność zapewnienia przez oferowany produkt, produktów równoważnych funkcjonalności, właściwościom i parametrom technicznym nie gorszym niż produkt wskazany przez Zamawiającego tj. produkt bardzo zbliżony co do parametrów technicznych i funkcjonalnych opisanych przez Zamawiającego - w SIWZ. Zamawiajacy wymaga, aby cena hurtowa brutto oferowanych leków nie była wyzsza niż limit finasowania okre-ślony w części B i C załącznika do obwieszczenia refundacyjnego Ministra Zdrowia. W przypadku obniżenia limitu finasowania lub ceny hurtowej brutto leku, określonych w obwieszczeniu refundacyjnym Ministra Zdrowia, cena hurtowa brutto dla Instytutu musi zostać obniżona w tym samym stopniu i nie może przekraczać nowych wartości limitu finansowania ani ceny hurtowej brutto z obwieszczenia refundacyjnego MZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, (Informacja z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik Nr 3 do SIWZ – należy złożyć poprzez Platformę Zakupową i podpisać kwa-lifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku złożenia oferty w formie papierowej, Zamawiajacy do-puszcza złożenie grupy kapitałowej przez wysłanie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektro-nicznym na e-mail Zamawiającego zaopat@ihit.waw.pl .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach