Przetargi.pl
„Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych”

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe ogłasza przetarg

 • Adres: 04-082 Warszawa, ul. Krypska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 102 096 , fax. 228 100 604
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe
  ul. Krypska 39
  04-082 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 102 096, fax. 228 100 604
  REGON: 12867570000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo.praga-pld.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów laboratoryjnych. Rodzaje i parametry techniczne analizatorów określone zostały w Załącznikach od Nr 1/I do Nr 1/V do SIWZ. Rodzaje i ilości odczynników laboratoryjnych, które muszą być w pełni kompatybilne z dzierżawionymi analizatorami określone zostały w Załącznikach od Nr 2/I do Nr 2/V do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony przez zamawiającego na pięć części zwanych dalej Zadaniami, które obejmują: Zadanie Nr I – Zakup i dostawa odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora, Zadanie Nr II – Zakup i dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora; Zadania Nr III – Zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora; Zadanie Nr IV - Zakup i dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora; Zadanie Nr V – Zakup i dostawa odczynników do automatycznej analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadia: Zadanie Nr I - 2.300,00 zł, Zadanie Nr II - 3.700,00 zł, Zadanie Nr III - 800,00 zł Zadanie Nr IV - 445,00 zł, Zadanie Nr V - 1.140,00 zł,
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie określa tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Parafowany wzór Umowy - Załączniki Nr 6 i Nr 7 do SIWZ. 2.Oświadczenie Wykonawcy w zakresie w art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik Nr 8 do SIWZ 3.Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach