Przetargi.pl
Wykonanie, dostawa i montaż 14 sztuk wiat przystankowych autobusowych na terenie Miasta Poznania

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-770 Poznań, Matejki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8346184 , fax. 61 8346147
 • Data zamieszczenia: 2017-10-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
  Matejki 59
  60-770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8346184, fax. 61 8346147
  REGON: 300973510
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie, dostawa i montaż 14 sztuk wiat przystankowych autobusowych na terenie Miasta Poznania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż wiat 14 wiat przystankowych: 6 wiat przystankowych typu A o konstrukcji 3-segmentowej, o szerokości każdego z modułu wynoszącej standardowo około 1,4 - 1,6m, również ścian bocznych wiaty 8 wiat przystankowych typu B o konstrukcji 3-segmentowej, o szerokości każdego z modułu wynoszącej standardowo około 1,4 - 1,6m, oprócz ścian bocznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania przedmiotu umowy w wysokości 20 % wartości określonej w umowie (tj. maksymalnie 3 sztuki wiat) Prawo opcji Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji dotyczy zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia o dostawę i montaż maksymalnie 5 wiat. Zamawiający przewiduje uzależnienie skorzystania z prawa opcji, od przyznania dodatkowych środków finansowych na postawienie nowych wiat przystankowych. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa Przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44212321-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIWZ; 2) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP ; 3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie 4) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach