Przetargi.pl
Dostawa i montaż fabrycznie nowych 8 wiat przystankowych oraz 8 stojaków sześciostanowiskowych na rowery przewidzianych do zainstalowania na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Konina

Miasto Konin ogłasza przetarg

 • Adres: 62-500 Konin, Plac Wolności
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 63 2401138 , fax. +48 63 2401135
 • Data zamieszczenia: 2018-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Konin
  Plac Wolności 1
  62-500 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. +48 63 2401138, fax. +48 63 2401135
  REGON: 311019036
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.konin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż fabrycznie nowych 8 wiat przystankowych oraz 8 stojaków sześciostanowiskowych na rowery przewidzianych do zainstalowania na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Konina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych 8 wiat przystankowych oraz 8 stojaków sześciostanowiskowych na rowery (1 stojak sześciostanowiskowy na rowery przy każdej wiacie przystankowej) przewidzianych do zainstalowania na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Konina. Szczegółowy opis techniczno-funkcjonalny przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44212321-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularze oferty sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ (dla Części I i Części II) . 2. Formularze cenowe z opisem parametrów technicznych sporządzone na podstawie wzorów stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ (dla Części I i Części II). 3. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ (dla Części I i Części II). 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 5. Oryginał zobowiązania innego podmiotu na zasobach, którego polega Wykonawca zgodnie z art. 22a, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Pełnomocnictwo (w przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoba upoważniona do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale bądź notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Z dokumentów i oświadczeń powinno jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach