Przetargi.pl
Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Puszczykowa

Miasto Puszczykowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62040 Puszczykowo, ul. Podleśna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8133225, 8983719 , fax. 618 133 225
 • Data zamieszczenia: 2018-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Puszczykowo
  ul. Podleśna 4
  62040 Puszczykowo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8133225, 8983719, fax. 618 133 225
  REGON: 63125787400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puszczykowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Puszczykowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 24 wiat przystankowych na terenie miasta Puszczykowa. Konstrukcja wiaty: Wymiary: Typ I - 2,92 x 1,32 m (+/- 5%) – 20 szt. Typ II - 2,92 x 0,90 m (+/- 5%) – 4 szt. z zamkniętych profili o przekroju 40x40, łączonych za pomocą profili o przekroju 40x20. Na tylnej ścianie wiaty zamontowana drewniana, lakierowana ławka o szerokości min. 1,50 m. Ściany boczne oraz ściana tylna wypełnione szybą hartowaną o grubości 8 mm mocowane za pomocą profili aluminiowych. Ściany boczne dzielone z szyb o rozmiarach 40x40 cm (+/- 5cm). Ściana tylna wypełniona do wysokości ok.60 cm drewnianymi, lakierowanymi deskami. Dodatkowo na tylnej ścianie zamontowana gablota aluminiowa o wymiarach 142x92 cm (+/- 5cm). Każda wiata wyposażona w tabliczkę na rozkład jazdy o wym. Cała konstrukcja malowana farbą proszkową na kolor z palety RAL, wskazany przez Zamawiającego. Zadaszenie: Dach wiaty o wymiarach: 3,3x1,5 m (typ I) 3,3x1,09 m (typ II) z zamkniętych profili 40x40 . Najwyższy punkt konstrukcji w kształcie półokrągłych łuków wykonanych z profilu o przekroju 40x40. Dach pokryty poliwęglanem komorowym bezbarwnym o grubości 6 mm, zamknięty przy pomocy profili aluminiowych. Zwymiarowany schemat wiaty przedstawiony na rysunkach w załączniku nr 6. Posadowienie wiaty na fundamentach punktowych prefabrykowanych, łączonych z konstrukcją wiaty kotwami. Wiaty wyposażone w komplet fundamentów punktowych. Wymagana klasa odporności na korozję min. 6 lat potwierdzona w dokumentacji wiaty. Każda wiata musi zostać wyposażona w zamykaną gablotkę na rozkład jazdy o wymiarach ok. 30x42 cm, mocowaną do konstrukcji wiaty. Przedmiot zamówienia obejmuje montaż wiat w miejscach wskazanych przez Zamawiającego według zestawienia stanowiącego załącznik nr 7. W ramach zamówienia należy wykonać konieczne uzupełnienia nawierzchni z kostki oraz jej naprawę po montażu wiaty – według zestawienia. Uwaga! Wiaty przystankowe muszą spełniać wymogi polskich przepisów prawa i norm jakości jakim podlegają wyroby budowlane. Zamawiający, przed podpisaniem umowy, może żądać od Wykonawcy przedłożenia dokumentów (certyfikatów), z których wynika, że wiaty spełniają powyższe wymogi i normy. Przedmiot zamówienia obejmuje również następujące obowiązki: - Prowadzenie prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo. - Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą ponad niezbędną konieczność powodować utrudnień w ruchu drogowym w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, a w szczególności nie mogą powodować utrudnień w sposób inny niż będący następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44212321-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, na podstawie przesłanek określonych w pkt IV.1.1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, c) rysunek techniczny, szkic poglądowy, rzut wiaty, w celu umożliwienia oceny przez Zamawiającego zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zawartymi w SIWZ (OPZ) d) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach