Przetargi.pl
Dostawa 15 szt. nowych wiat przystankowych wraz z ich montażem na terenie miasta Kalisz

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Złota
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 59 85 200 , fax. 62 59 85 201
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
  ul. Złota 43
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 62 59 85 200, fax. 62 59 85 201
  REGON: 25102624900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mzdik.kalisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 15 szt. nowych wiat przystankowych wraz z ich montażem na terenie miasta Kalisz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie z zapisami pkt. 4.2.1 i 4.2.2 SIWZ: 4.2.1. Demontaż, z przystanków wyznaczonych do montażu nowo dostarczonych wiat, 12 szt. informatorów przystankowych (z czego 10 szt. należy zutylizować a pozostałe 2 przekazać Zamawiającemu) oraz 7 szt. wiat przystankowych (wszystkie należy zutylizować). Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji infrastruktury przeznaczonej do demontażu zawarte zostały w tabeli znajdującej się w załączniku nr 7 w kolumnie pn.: informacje dodatkowe. 4.2.2. Dostawa i montaż na terenie miasta Kalisza: 11 szt. trzymodułowych wiat przystankowych wyposażonych w gabloty reklamowe, 1 szt. trzymodułowej wiaty przystankowej bez gabloty reklamowej, 2 szt. trzymodułowych wiat przystankowych o zmniejszonej głębokości (50 cm) bez gablot reklamowych, 1 szt. czteromodułowej wiaty przystankowej wyposażonej w gablotę reklamową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44212321-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty”. Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) oświadczenia wymagane postanowieniami SIWZ; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2017r. poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, 5) zobowiązania (oryginały) wymagane postanowieniami pkt 12.2 SIWZ – jeżeli dotyczy, 6) dokumentacja prezentująca wygląd dostarczanych wiat oraz opis materiałów użytych do ich wykonania, 7) cennik elementów konstrukcyjnych dostarczonych wiat (tj. szyby, zawiasy, gabloty, mocowania szyb, itp.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach