Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kłobuckiego)

Powiat Kłobucki ogłasza przetarg

 • Adres: 42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3109500 , fax. 34 3109507
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kłobucki
  Rynek im. Jana Pawła II 13 13
  42-100 Kłobuck, woj. śląskie
  tel. 34 3109500, fax. 34 3109507
  REGON: 15218075400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.klobuck.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kłobuckiego)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej obejmującej instalację oświetleniową z zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła typu LED umożliwiającej wygenerowanie oszczędności zużycia energii minimum 30% w obiektach szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kłobuckiego wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wymienione w niniejszej specyfikacji części zamówienia. Zamówienie obejmuje opracowanie: Część nr 1 - Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku ul. Zamkowa 6 1. wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej warsztatów szkolnych. 2. na bazie inwentaryzacji wykonać Projekt instalacji elektrycznej i oświetleniowej, który obejmował będzie: - projekt budowlany instalacji elektrycznej i oświetleniowej, w tym oświetlenia awaryjnego wraz z projektem wykonawczym (TOM 1), - projekt budowlany instalacji p.poż i DSO wraz z projektem wykonawczym (TOM 2), - przedmiar robót i kosztorysów inwestorskich, (dla każdego tomu oddzielnie. Dodatkowo w kosztorysie instalacji elektrycznej i oświetleniowej należy uwzględnić w oddzielnym rozdziale roboty wykończeniowo - malarskie), - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Dokonać adaptacji istniejącego projektu instalacji elektrycznej dla budynku szkolnego w którym należy uwzględnić: - projekt budowlany instalacji p.poż i DSO wraz z projektem wykonawczym, wraz z przedmiarem robót i kosztorysami inwestorskimi. Dodatkowo w kosztorysie instalacji elektrycznej i oświetleniowej należy uwzględnić w oddzielnym rozdziale roboty wykończeniowo - malarskie, - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Część nr 2 - Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku ul. 3-maja 33. 1. Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków szkolnych. 2. Na bazie inwentaryzacji wykonać Projekt instalacji elektrycznej i oświetleniowej, który obejmował będzie: - projekt budowlany instalacji elektrycznej i oświetleniowej, w tym oświetlenia awaryjnego wraz z projektem wykonawczym (TOM 1), - projekt budowlany instalacji p.poż i DSO wraz z projektem wykonawczym (TOM 2), - przedmiar robót i kosztorysów inwestorskich, (dla każdego tomu oddzielnie. Dodatkowo w kosztorysie instalacji elektrycznej i oświetleniowej należy uwzględnić w oddzielnym rozdziale roboty wykończeniowo - malarskie), - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Część nr 3 - Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku ul. Skorupki 46. 1. Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków szkolnych. 2. Na bazie inwentaryzacji wykonać Projekt instalacji elektrycznej i oświetleniowej, który obejmował będzie: - projekt budowlany instalacji elektrycznej i oświetleniowej, w tym oświetlenia awaryjnego wraz z projektem wykonawczym (TOM 1), - projekt budowlany instalacji p.poż i DSO wraz z projektem wykonawczym (TOM 2), - przedmiar robót i kosztorysów inwestorskich, (dla każdego tomu oddzielnie. Dodatkowo w kosztorysie instalacji elektrycznej i oświetleniowej należy uwzględnić w oddzielnym rozdziale roboty wykończeniowo - malarskie), - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Część nr 4 - Zespół Szkół w Krzepicach ul. Ryły 26 1. Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków szkolnych. 2. Na bazie inwentaryzacji wykonać Projekt instalacji elektrycznej i oświetleniowej, który obejmował będzie: - projekt budowlany instalacji elektrycznej i oświetleniowej, w tym oświetlenia awaryjnego wraz z projektem wykonawczym (TOM 1), - projekt budowlany instalacji p.poż i DSO wraz z projektem wykonawczym (TOM 2), - przedmiar robót i kosztorysów inwestorskich, (dla każdego tomu oddzielnie. Dodatkowo w kosztorysie instalacji elektrycznej i oświetleniowej należy uwzględnić w oddzielnym rozdziale roboty wykończeniowo - malarskie), - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Produktem finalnym w zakresie części 1-4 będzie: 1) Dokumentacja projektowa 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD (w wersji dwg. i pdf. dla poszczególnych tomów), 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD (w wersji doc. i pdf.), 3) Kosztorys inwestorski 2 egz. + wersja elektroniczna (edytowalna) na płycie CD (dla poszczególnych tomów w wer. ath. i pdf. ), 4) Przedmiar robót 2 egz. + wersja elektroniczna (w wer. ath. i pdf.) na płycie CD. W ramach realizacji zamówienia w zakresie część 1-4 Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski od dnia podpisania umowy do czasu zakończenia inwestycji realizowanej na podstawie projektu nie dłużej niż do dnia 31.12.2017 r. Uwaga: przedmiot zamówienia zgodnie z art. 29 Ustawy PZP nie może być opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy [lub równoważny] i zostały opisane, co rozumie się przez słowo [równoważny]
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.klobuck.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach