Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń itp. ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum treningowo- sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego” w Ostrowie Wielkopolskim.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, Aleja Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 5822400, 7366241 , fax. 625 918 206
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
  Aleja Powstańców Wielkopolskich 18
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 5822400, 7366241, fax. 625 918 206
  REGON: 63197600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umostrow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń itp. ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum treningowo- sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego” w Ostrowie Wielkopolskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń itp. ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum treningowo- sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego” w Ostrowie Wielkopolskim. I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń itp. ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum treningowo- sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego” w Ostrowie Wielkopolskim. Centrum treningowo-sportowe zlokalizowane jest na działkach nr 17/8, 23/2, 16/5, 12/1, 21/1, 17/5, 12/2, 21/2, 17/4, 17/3 obręb 0061, które objęte są planem zagospodarowania przestrzennego: Uchwała nr XIV/200/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z 2 grudnia 2003r. Obecnie wdrożone zostały procedury związane ze zmianą obowiązującego planu zagospodarowania i docelową likwidacją drogi publicznej zbiorczej nr 01Z. (droga znajduję się pomiędzy ulicą Kilińskiego a Składową). II. Przedmiot zamówienia opisuje dokument: Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 11. III. Inne wymagania: 1) Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej na obiekcie. 2) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania przez zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji. 3) W ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę innych obiektów sportowych wchodzących w skład centrum treningowo – sportowego np. boisko oraz uzyskanie wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń itp. ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium w wysokości 6.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: 1. wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia wraz z podaniem posiadanego doświadczenia (załącznik nr 9) w celu dokonania oceny w ramach kryterium: "doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia", 2. Wykonawca, który w załączniku nr 3 złoży oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby się powołuje, na zasadach określonych w art. 22a Pzp, składa w formie oryginału zobowiązanie lub inne oświadczenie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia dotyczących: 1) doświadczenia – na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3 lit. a SIWZ: Zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału (załącznik nr 4a). W sytuacji gdy wykonawca nie złoży zobowiązania z wykorzystaniem załącznika nr 4a, przedstawia w ofercie w formie oryginału inne oświadczenie wystawione i podpisane przez podmiot oddający do dyspozycji te zasoby, które musi: a) zawierać nazwę i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby, b) wskazywać nazwę i adres wykonawcy, któremu oddaje się do dyspozycji zasób, c) zawierać okres, na jaki udostępniany jest zasób, d) zawierać zakres powierzonego zasobu, e) zawierać informacje, że podmiot, na zdolności, którego wykonawca powołuje się, zrealizuje tę usługę. 2) osób zdolnych do wykonania zamówienia – na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3 lit. b SIWZ: Zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału (załącznik nr 4b). W sytuacji gdy wykonawca nie złoży zobowiązania z wykorzystaniem załącznika nr 4b, przedstawia w ofercie w formie oryginału inne oświadczenie wystawione i podpisane przez podmiot oddający do dyspozycji te zasoby, które musi: a) zawierać nazwę i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby, b) wskazywać nazwę i adres wykonawcy, któremu oddaje się do dyspozycji zasób, c) zawierać okres, na jaki udostępniany jest zasób, d) wskazywać imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję i zakres w realizacji zamówienia. 3. Wykonawca składa w formie oryginału oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 5). II. DOKUMENT SKŁADANY PO OPUBLIKOWANIU INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 PZP: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu w formie oryginału wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ, w którym znajduje się oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach