Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie z tematu: Część I „Obsługa urządzeń fiskalnych i komputera” Część II „Obsługa wózka jezdniowego” Część III „Pracownik biurowy z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera” Część IV „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG/135/ i TIG/141/”

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, Sobieskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 261 649, , fax. 614 261 162
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  Sobieskiego 20
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 614 261 649, , fax. 614 261 162
  REGON: 63969695200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gniezno.praca.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie z tematu: Część I „Obsługa urządzeń fiskalnych i komputera” Część II „Obsługa wózka jezdniowego” Część III „Pracownik biurowy z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera” Część IV „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG/135/ i TIG/141/”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie z tematu: Część I „Obsługa urządzeń fiskalnych i komputera” Część II „Obsługa wózka jezdniowego” Część III „Pracownik biurowy z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera” Część IV „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG/135/ i TIG/141/” Szkolenia współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia, projekt: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do każdej części znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Ocena spełnienia ww. warunku dokonywana będzie przez Zamawiającego poprzez weryfikację wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowej w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli instytucja szkoleniowa będzie figurowała w RIS jako instytucja aktywna w 2019 r.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz ofertowy Wykonawcy załącznik nr 2 do SIWZ (odpowiednio do części na którą Wykonawca będzie składał ofertę); b) oświadczenia o których mowa w Rozdziale 7 ppk 1.1 SIWZ załącznik nr 3 i 4 do SIWZ; c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) o ile ofertę składa pełnomocnik; d) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli Wykonawca będzie polegać na zasobach innego podmiotu), o którym mowa w Rozdziale 7 ppk 1.4 SIWZ; e) wykaz kadry dydaktycznej do prowadzenia szkolenia (odpowiednio do danej części na którą Wykonawca będzie składał ofertę i jeżeli Wykonawca będzie ubiegać się o uzyskanie dodatkowych punktów) załącznik nr 8 do SIWZ wraz z informacjami umożliwiającymi ich ocenę w kryterium „Doświadczenie kadry dydaktycznej”. Do oceny w kryterium „Doświadczenie wykładowcy” nie mogą zostać przedstawione inne osoby niż osoby wskazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 6 ppk 2.3b SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca dokona takiej zmiany nie otrzyma dodatkowych punktów w kryterium „Doświadczenie wykładowcy” f) dokumenty potwierdzające dysponowanie bazą szkoleniową o których mowa w Rozdziale 14 ppkt 2.2 (odpowiednio do danej części na którą Wykonawca będzie składał ofertę i jeżeli Wykonawca będzie ubiegać się o uzyskanie dodatkowych punktów; g) oferta oraz wymagane załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy oraz w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty, musi zostać dołączone do oferty i być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. h) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach