Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy wodociągowych do istniejącej zabudowy w Poznaniu przy ul. Folwarcznej 19, Folwarcznej 20, Bydgoskiej 3 oraz jej podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej (3 części)

Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60-770 Poznań, ul. Matejki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8694 800; 8694 801 , fax. 61 8694 809
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
  ul. Matejki 57
  60-770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8694 800; 8694 801, fax. 61 8694 809
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy wodociągowych do istniejącej zabudowy w Poznaniu przy ul. Folwarcznej 19, Folwarcznej 20, Bydgoskiej 3 oraz jej podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej (3 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: zaprojektowanie i wykonanie przyłączy wodociągowych do istniejącej zabudowy przy ul. Folwarcznej 19, Folwarcznej 20, Bydgoskiej 3 w Poznaniu oraz jej podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U oraz warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej budynków, zwanych dalej warunkami technicznymi (załącznik nr 11 do SIWZ), kompletnej dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany, wykonawczy, STWiOR w celu wybudowania przyłączy wodociągowych i podłączenie zabudowy do miejskiej sieci wodociągowej, zwanej dalej „Dokumentacją”, 2) uzyskanie na podstawie wykonanej Dokumentacji, wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii, ekspertyz oraz innych aktów lub dokumentów, niezbędnych do wykonania robót, stanowiących przedmiot Umowy, zwanych dalej ,,Pozwoleniami”, 3) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót, stanowiących przedmiot Umowy w zakresie sporządzonej Dokumentacji, zwanym dalej ,,Nadzorem autorskim” 4) wykonanie robót budowlanych w zakresie wybudowania przyłączy i podłączenie zabudowy do sieci wodociągowej, 5) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną i dokonaniem stosownych zgłoszeń umożliwiających rozpoczęcie użytkowania sieci i przyłączy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia - przed upływem terminu składania ofert - wadium w kwocie 2.950,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt zł 00/100), w tym: 1) dla części I - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100). 2) dla części II – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł, 00/100). 3) dla części III – 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt zł, 00/100). W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część należy wnieść wadium w kwocie będącej sumą wadiów dla poszczególnych części, na które jest składana oferta. W tytule przelewu należy wskazać numer części, na jaką zostało wniesione wadium oraz numer sprawy: DOA.201.26/2019. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 Ustawy. Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na nieoprocentowane konto Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W przypadku podmiotów występujących wspólnie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty określone w pkt. 12.2, 12.3, 12.8, 12.9 12.10, 12.11 SIWZ oraz dokumenty dotyczące przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej (zał. nr 4) dla każdego z podmiotów określonych w umowie regulującej współpracę podmiotów. 2) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 12.8 12.9, 12.10, 12.11 SIWZ. 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt 12.8-12.10 SIWZ przedkłada: 1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.8-12.10 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone, przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach