Przetargi.pl
Rewitalizacja Rynku i deptaków na ulicach: Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu - ETAP 1 - Rewitalizacja Rynku w Rawiczu

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz ogłasza przetarg

 • Adres: 63-900 Rawicz, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5465400 , fax. 65 5464167
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz
  ul. Piłsudskiego 21
  63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5465400, fax. 65 5464167
  REGON: 41105072900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja Rynku i deptaków na ulicach: Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu - ETAP 1 - Rewitalizacja Rynku w Rawiczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rewitalizacji Rynku w Rawiczu, w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3 oraz deptaków: Wojska Polskiego i 17 Stycznia”, zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi z niniejszej SIWZ wraz z załącznikami. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności roboty budowlane: 1) branży budowlanej, drogowej i elektrycznej oraz zieleni: a) prace branży budowlanej polegające na: - wykonaniu odwodnienia szczelinowego, - dostawie wraz z montażem podstawy pod makietę miasta, wycieraczek stalowych przy wejściu do ratusza, dostawie i montażu wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej kratek ściekowych żeliwnych, - osadzeniu drewnianych ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, tablic ogłoszeniowych, masztów flagowych, słupków ulicznych, osadzeniu krat stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo pod drzewa projektowane i istniejące (UWAGA! dostawa elementów odrębnym zamówieniem), - rozbiórce konstrukcji podziemnych, rozbiórce budynku toalet, wykonaniu izolacji ścian fundamentowych i fundamentów ratusza, - wykonaniu komory technicznej fontanny, wykonaniu fundamentów pod planowany pomnik niedźwiedzia, wykonaniu kotwy montażowej odciągu sceny, tulei montażowej tablicy wystawowej, b) prace branży drogowej polegające na: - robotach ziemnych (w tym roboty pomiarowe, usunięcie warstwy urodzajnej, wywiezienie humusu), mechanicznej rozbiórce nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy tłuczniowej, rozbiórce nawierzchni chodników z płyt betonowych, lastriko, z płyt kamiennych, rozbiórce nawierzchni drogowej z kostki betonowej, rozbiórce krawężników betonowych, wywiezieniu gruzu, utylizacji materiałów z rozbiórki, zasypaniu otworu po rozebraniu szaletu miejskiego na rynku gruntem dowiezionym, mechanicznym wykonaniu koryta, mechanicznym profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, wywozie ziemi, wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża, wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem, wykonaniu nawierzchni z płyt kamiennych 80x80 i 40x40, wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej 5x5 i 14x14, wykonaniu nawierzchni z płyt kamiennych 80x120x160, wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych 40x80 o strukturze młoteczkowanej i formie bezfazowej – wzór materiału w posiadaniu Zamawiającego, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej 10x20, o strukturze młoteczkowanej i formie bezfazowej – wzór materiału w posiadaniu Zamawiającego; wykonaniu ławy betonowej pod krawężnik, wykonaniu krawężników kamiennych wtopionych 12x20, wykonaniu oporników kamiennych 12x25, regulacji istniejących studzienek rewizyjnych, wpustów ulicznych, studni telekomunikacyjnych i innych, c) prace branży elektrycznej polegające na: - robotach pomiarowych, kopaniu rowów dla kabli w sposób mechaniczny, zasypywanie rowów dla kabli, wykopach ręcznych wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych, ułożeniu rur osłonowych z PCW, montażu uziomów poziomych, mechanicznym pogrążaniu uziomów pionowych prętowych, nasypywanie warstw piasku na dnie rowu kablowego, układaniu kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych oraz w słupach, zamontowaniu rur ochronnych z PCW, mechanicznym wykuciu bruzd w konstrukcjach betonowych, zarobieniu na sucho końców kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, podłączeniu przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, powiększaniu wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu ceglanym, wykonaniu otworów w ścianach murowanych – ułożenie nadproży prefabrykowanych, demontażu istniejących rozdzielnic na parterze ratusza, wykonaniu i zamontowaniu tablicy rozdzielczej o masie do 50 kg wraz z podłączeniem przewodów, wykonaniu rozdzielnicy „RG”, budowie kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych, budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych, uszczelnieniu otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliuretanową, wciągnięciu kabli światłowodowych do kanału wciągarką mechaniczną rejestratorem siły, montażu skrzynek zapasów kabli światłowodowych, montażu elementów systemu telewizji użytkowej – konwerter sygnału (z materiałem), wykonaniu prób funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej, wciąganiu mechanicznym kabla w otwór wolny kanalizacji kablowej z przewodem jako materiał, wykonaniu kanału instalacyjnego z PCW, układaniu poziomego okablowania strukturalnego – odcinek poziomy, kabel miedziany, montażu i podłączeniu „gniazda” zasilania choinki w uchwycie mocującym choinkę, montowaniu w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych, montażu opraw doziemnych iluminacji budynku ratusza z podwójną optyką asymetryczną, montażu opraw doziemnych iluminacji pomnika niedźwiedzia, montażu opraw doziemnych iluminacji placu rynku, wykonaniu systemu nagłośnienia rynku (wg projektu), instalowaniu zestawów głośnikowych na słupie, podłączeniu rozdzielnicy fontanny (instalacje i rozdzielnica fontanny wg opracowania dostawcy urządzenia), odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane w ziemi i przykręcane w komorze fontanny, oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x36W w komorze fontanny, przygotowaniu podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym w komorze fontanny, odgałęźniki, łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe w komorze fontanny, gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne w komorze fontanny, przewody kablowe w komorze fontanny, montażu złączy w kanalizacji, mufa zapinana, jeden spajający światłowód, montażu złączy – spajany światłowód, podłączeniu tablicy informacyjnej, montażu obudowy doziemnej z gniazdem dla zasilania targowisk, montażu obudowy doziemnej z gniazdem dla zasilania ogródków, montażu rozdzielnicy doziemnej dla zasilania imprez masowych, wykonaniu pomiarów reflektometrycznych linii światłowodowych, wykonaniu włączeń prądu, odtworzeniu posadzki zniszczonej w trakcie wprowadzania kabli do ratusza wraz z gipsowaniem i malowaniem ścian, wykonaniu badań linii kablowych, wykonaniu pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, wykonaniu badań i pomiarów instalacji uziemiającej, sprawdzeniu samoczynnego wyłączania zasilania, wykonaniu badania wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego, - montażu i stawianiu słupów oświetleniowych, montażu przewodów do opraw oświetleniowych, montażu opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie (UWAGA! Dostawa słupów oraz opraw stylizowanych wg odrębnego zamówienia), układaniu kabli, d) prace z zakresu zieleni polegające na: - zabezpieczeniu drzew na okres wykonania robót ziemnych, ścięcie wraz z karczowaniem starych drzew, wycięcie i karczowanie starych drzew i żywopłotów, wywiezienie pni, gałęzi i karpiny, odmładzanie starszych drzew, przygotowanie terenu pod sadzenie drzew, montaż ekranów korzeniowych wykonanych z żebrowanej folii HDPE z recyklingu, o żebrowanych ściankach wysokości 600 mm, sadzenie drzew liściastych form piennych (grusza drobnoowocowa, lipa drobnolistna), sadzenie drzew liściastych form piennych – kotwienie bryły korzeniowej, wykonanie systemu nawadniająco-napowietrzającego z karbowanych rur prefabrykowanych z zamontowanym wlewem aluminiowym, rozścielenie kory sosnowej, pielęgnacja w okresie gwarancyjnym, 2) branży kanalizacji deszczowej: - prace z zakresu kanalizacji deszczowej polegające w szczególności na: robotach ziemnych (roboty pomiarowe, ręczne wykopy, wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi, wykonanie kanałów rurowych, zasypanie wykopów koparką z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, zasypanie wykopów liniowych, wywóz ziemi wraz z opłatą z wysypiska, przywóz piasku, wykonanie umocnienia ścian wykopów, mechaniczne plantowanie terenu), robotach demontażowych (demontaż rurociągów kamionkowych kielichowych, demontaż studni rewizyjnych, demontaż rurociągów), wykonaniu robót montażowych (kanały i kształtki z rur PVC, wykonanie studni betonowych, wykonanie studzienek kanalizacyjnych z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących – wpusty ściekowe uliczne, montaż, demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych), wykonanie inspekcji TV i kamerowaniu video kanalizacji, 3) branży kanalizacji sanitarnej: - prace z zakresu kanalizacji sanitarnej polegające w szczególności na: robotach ziemnych (roboty pomiarowe, ręczne wykopy, wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi, wykonanie kanałów rurowych, zasypanie wykopów koparką z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, zasypanie wykopów liniowych, wywóz ziemi wraz z opłatą z wysypiska, przywóz piasku, wykonanie umocnienia ścian wykopów, mechaniczne plantowanie terenu), robotach demontażowych (demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego, demontaż studni rewizyjnych), wykonaniu robót montażowych (kanały i kształtki z rur PVC, wykonanie studni betonowych, montaż, demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych), wykonanie inspekcji TV i kamerowaniu video kanalizacji. 4) branży wodociągowej: - prace z zakresu sieci wodociągowej polegające w szczególności na: robotach ziemnych (roboty pomiarowe, ręczne wykopy, wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi, wykonanie kanałów rurowych, zasypanie wykopów koparką z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami, wywóz ziemi wraz z opłatą z wysypiska, przywóz piasku, wykonanie umocnienia ścian wykopów, mechaniczne plantowanie terenu), wykonaniu robót montażowych (wykonaniu sieci wodociągowych, wykonaniu przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych, wykonanie nawiertek do rur, podłączenie instalacji do sieci wodociągowej – zasuwy domowe, montaż kształtek ciśnieniowych, montaż hydrantów pożarowych podziemnych, wykonanie łączników rurowo-kołnierzowych, wykonanie trójników kołnierzowych, trójników redukcyjnych, wykonanie kolan kołnierzowych, wykonanie zasuw kołnierzowych odcinających żeliwnych, wykonanie redukcji kołnierzowych, montaż kształtek ciśnieniowych, wykonanie połączeń rur polietylenowych ciśnieniowych, montaż studzienek niewłazowych z tworzyw sztucznych, montaż zwężek dwukołnierzowych, montaż króćców dwukołnierzowych, oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjną, wykonanie próby wodnej szczelności sieci wodociągowych, dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, montaż, demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, płukanie sieci wodociągowej, wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych, oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym). 3. Poza robotami wyszczególnionymi powyżej w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania innych prac towarzyszących niezbędnych do prawidłowego Wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: 1) pomiary geodezyjne wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 2) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzględniającego dostęp do posesji przyległych (wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień) oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z mieszkańcami (nr telefonu), 3) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania oraz skuteczne informowanie mieszkańców o planowanych pracach i utrudnieniach w ruchu (np. ulotki informacyjne), 4) utrzymania stałej liczby miejsc postojowych w ilości 80 podczas trwania inwestycji, 5) realizowania prac etapami z podziałem na poszczególne pierzeje rynku, 6) opracowanie harmonogramu całości prac uwzględniającego ciągłość prac ziemnych (rozpoczęte prace ziemne nie mogą być przerwane), 7) wykonanie szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego: dokumentacja fotograficzna elewacji budynków przyległych, starych nawierzchni, zieleni. 4. Roboty nieobjęte niniejszym postępowaniem przetargowym: 1) roboty branży gazowej (objęte pozwoleniem na budowę) realizować będzie w ramach odrębnej umowy Wykonawca wyłoniony przez Polską Spółkę Gazownictwa – gestora sieci gazowej, 2) Wykonawca branży gazowej ustanowi kierownika robót z tego zakresu, 3) do zadań kierownika budowy ustanowionego przez głównego Wykonawcę, należeć będzie koordynowanie w/w prac i potwierdzenie prawidłowego ich wykonania, poprzez odpowiednie wpisy w dzienniku budowy. 5. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą: 1) dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, w tym z wydanymi decyzjami i uzgodnieniami, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym (UWAGA: Rozliczenie ryczałtowe inwestycji. Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa załączony przedmiar wraz z kosztorysem zerowym. Przedmiar robót / kosztorys zerowy ma charakter orientacyjny – stanowi jedynie dokument pomocniczy w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o dokumentację projektową i wizję w terenie) stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca w ramach zawartej umowy zobligowany będzie do usunięcia i zutylizowania wszelkich odkrytych podczas prowadzonych prac obiektów budowlanych (również tych niezinwentaryzowanych). Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego upoważnionego www.rawicz.pl, (zakładka: zamówienia publiczne). 6. Zamawiający upoważniony zaleca dokonania wizji lokalnej w celu zapoznania się z terenem przeznaczonym pod inwestycję. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 7. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający upoważniony wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 roku poz. 917 ze zm.): - roboty polegające na wykonaniu robót ziemnych wykonywanych mechanicznie, - roboty polegające na wykonaniu robót nawierzchniowych, - roboty polegające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, - roboty polegające na wykonaniu sieci energetycznej i światłowodowej. 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego upoważnionego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu upoważnionemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego upoważnionego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko zatrudnionego pracownika/pracowników (wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób), datę zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika/pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego upoważnionego terminie żądanych przez Zamawiającego upoważnionego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3) Zamawiający upoważniony w przypadku uzasadnionych wątpliwości uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający upoważniony uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający upoważniony może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia: a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników); b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. - przy czym ujęte w ww. dokumentach informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. 8. Wykonawca przy realizacji robót budowlanych, w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany będzie również do: 1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 266), 2) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp., zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, 3) właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu objętego zamówieniem oraz placu budowy, 4) załatwienia wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego wynikających z wydanych decyzji, uzgodnień itp, 5) obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – po 3 egz. dla Gminy Rawicz oraz ZWIK w Rawiczu Sp. z o.o. (do zdania Zamawiającemu upoważnionemu), jak również zgłoszenie jej w ośrodku geodezyjnym, 6) opracowania i zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2013 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 roku poz. 784) oraz odpowiedniego oznakowania terenu na czas prowadzenia robót wg projektu i zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 7) wykonania inspekcji całego odcinka wykonywanej kanalizacji deszczowej za pomocą kamery i przekazania zapisu na płycie CD-ROM lub innym trwałym nośniku elektronicznym wraz z opisem inspekcji całego odcinka wykonywanej kanalizacji (2 egz.) w celu ustalenia jakości wykonanych robót. Powyższe należy złożyć przed odbiorem końcowym, celem sprawdzenia wykonania robót, 8) wykonania inspekcji całego odcinka wykonywanej kanalizacji sanitarnej za pomocą kamery i przekazania zapisu na płycie CD-ROM lub innym trwałym nośniku elektronicznym wraz z opisem inspekcji całego odcinka wykonywanej kanalizacji (2 egz.) w celu ustalenia jakości wykonanych robót. Powyższe należy złożyć przed odbiorem końcowym, celem sprawdzenia wykonania robót, 9) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny (posiadanie aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia i przedstawienie jej Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania), 10) organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz zaplecza budowy, oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), a także ustanowienie kierownika budowy oraz kierowników robót wszystkich branż stanowiących przedmiot zamówienia, posiadających odpowiednie i wymagane kwalifikacje i uprawnienia, 11) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, 12) powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca, a utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej, 13) utrzymania placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itd), 14) po zakończeniu robót doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót, 15) udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały, zgodnie ze złożoną ofertą (od 36 - 60 miesięcy), 16) uczestnictwo Wykonawcy w naradach organizowanych przez Zamawiającego, w szczególności ustanowionego kierownika budowy oraz kierowników robót. 9. Planowana inwestycja znajduje się w na terenie historycznego układu urbanistycznego i zespołu budowlanego miasta Rawicza, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 7.03.1956 r. pod nr rejestru kl. IV-73/15/56. Wobec tego na Wykonawcy robót ciąży obowiązek prowadzenia badań archeologicznych oraz sporządzenie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej z przeprowadzonych badań. Koszt tych prac obciążają Wykonawcę w ramach zaoferowanej ceny ofertowej. 10. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jako wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionych poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów: 1) Umowa i SIWZ, 2) Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) Przedmiar robót / kosztorys, 5) Oferta Wykonawcy. 11. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót, jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określonych w: 1) Dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, 4) Obowiązujących normach 5) Przedmiarze robót / kosztorysie. 12. Wymienione w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Jeżeli jakakolwiek Polska Norma przenosząca normy europejskie nie została wymieniona w tych dokumentach, a ma zastosowanie dla wyrobu przewidzianego do wbudowania, obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie tej normy. 13. Mogące występować w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub dokumentacji kosztorysowej wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający upoważniony informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego upoważnionego materiały, które zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego upoważnionego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w materiałach przetargowych – patrz dokumentacja projektowa – tabela elementów równoważnych dla projektu rewitalizacji Rynku i Deptaków na ulicach: Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu. W celu potwierdzenia, że Wykonawca oferuje towar o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do wyrobu określonego przez Zamawiającego upoważnionego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowej specyfikacji itp. Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający stwierdzi, czy proponowany produkt jest równoważny i odpowiada wymaganiom Zamawiającego upoważnionego. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku załączenia do oferty dokumentów, o których wyżej mowa Zamawiający upoważniony uznaje, że Wykonawca proponuje materiał określony zgodnie z dokumentacjami projektowymi itd. 14. Zamawiający upoważniony zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego upoważnionego decyzji o przyjęciu materiałów równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 15. Dodatkowe wymagania materiałowe i sprzętowe: 1) spoiny pomiędzy elementami nawierzchni - granitowe o frakcji 1-2 mm (na wszystkich nawierzchniach), 2) wymagane właściwości użytkowe granitu: Rodzaj parametru Właściwości użytkowe Specyfikacja techniczna Gęstość objętościowa nie mniej niż 2.640 kg/m3 EN 1936 Odporność na ścieranie nie mniej niż 9276 mm3 EN 14157 Mrozoodporność nie mniej niż 0,03% obj. klasa F1 EN 12371 Wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 17,4 MPa EN 12372 Wytrzymałość na zginanie po badaniu na zamrażanie/rozmrażanie nie mniej niż 13,3 MPa EN12372 Wytrzymałość na ściskanie nie mniej niż 217,7 MPa EN 1926 3) materiały granitowe na nawierzchnie powinny dodatkowo posiadać następujące cechy: barwa jasnoszara, jednorodna bez innych przebarwień, bez smug i przerostów, porowatość otwarta 0,6% lub mniej, 4) materiały użyte do budowy nawierzchni należy uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym upoważnionym oraz dodatkowo z Konserwatorem Zabytków, 5) podczas prowadzenia robót ziemnych związanych z przebudową i budową sieci należy przewidzieć ewentualne odwodnienie wykopu (igłofiltry – w zależności od poziomu wód gruntowych w danym momencie prac) oraz ewentualną wymianę gruntu jeżeli gruntu rodzimego nie da się odpowiednio zagęścić, 6) przed zastosowaniem danego materiału przy przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Wykonawca winien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru ZWiK w Rawiczu sp. z o.o., który zatwierdzi złożony przez Wykonawcę wniosek materiałowy. 16. Zgodnie z zawartym porozumieniem inwestycja realizowana będzie wspólnie z Zakładam Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu spółka z o.o. z siedzibą w Folwarku, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz. Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz jest Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy o zamówienie. 17. Do obowiązków Wykonawcy przedmiotowego zamówienia będzie należeć koordynacja wszystkich prac oraz współpraca z Wykonawcą branżowym w zakresie przebudowy sieci gazowej oraz wskazanym kierownikiem robót. Po stronie Wykonawcy prac budowlano-montażowych sieci gazowej będzie m.in. wykonanie rozbiórki nawierzchni, wykonanie wykopu, zasypanie i zagęszczenie gruntu bez prac odtworzeniowych nawierzchni na terenie objętym rewitalizacją rynku dla etapu 1. 18. Zamawiający upoważniony jest w trakcie realizacji równoległego zadania pn. „Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz na lata 2015 – 2020” w ramach którego wykonany zostanie monitoring Rynku wraz z inteligentnym oświetleniem oraz czujnikami badania jakości powietrza. Wykonawca rewitalizacji Rynku zobowiązany będzie do współpracy z głównym Wykonawcą ww. zadania w zakresie montażu urządzeń i instalacji w obrębie płyty Rynku. 19. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu upoważnionemu w terminie: 1) 5 dni od dnia zawarcia umowy, kosztorysu ofertowego w wersji papierowej i elektronicznej (ATH, WERSJA SZCZEGÓŁOWA) na bazie którego została skalkulowania cena oferty, 2) 7 dni od dnia zawarcia umowy, harmonogramu finansowo - rzeczowego wraz z terminami realizacji przewidzianych prac. Po jego zatwierdzeniu, Zamawiający upoważniony przekaże Wykonawcy teren objęty zamówieniem, w uzgodnionym terminie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 zł). 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wyboru wpłaty wadium w pieniądzu należy je wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego upoważnionego PKO Bank Polski S.A. 36 1020 4027 0000 1402 1525 1769. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien na blankiecie przelewu powołać się na nazwę zadania podaną przez Zamawiającego upoważnionego. Zaleca się, aby kopia dowodu przelewu została potwierdzona za zgodność z oryginałem i dołączona do oferty. Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem, dokonaniem zapłaty określonej kwoty wadium. O uznaniu przez Zamawiającego upoważnionego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na wskazany wyżej rachunek Zamawiającego upoważnionego. 4. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna, odpowiednie dokumenty w formie oryginału należy złożyć (w terminie, o którym mowa w punkcie 5) poprzez dołączenie do oferty w taki sposób aby mogły one stanowić osobny dokument tzn. nie były trwale związane z ofertą i istniała możliwość bez naruszenia oferty odesłać ten dokument po jego wykorzystaniu. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego upoważnionego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu upoważnionemu pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych - art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Pozostałe zapisy dot. wadium są zawarte w rozdziale XII SIWZ oraz wynikają z zapisów ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca jest zobowiązany do złożenia: a) wypełnionej i podpisanej przez Wykonawcę oferty przetargowej złożonej w formie oryginału (załącznik nr 1 do SIWZ), b) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopia pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza, c) zobowiązania innych podmiotów (jeżeli Wykonawca korzysta z tych uprawnień) - złożone w formie oryginału, odpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS, CEIDG) lub podpisane przez osoby na podstawie udzielonego i załączonego do zobowiązania pełnomocnictwa - zgodnie z treścią podaną w załączniku nr 6 do SIWZ, d) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, (W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej Zamawiający upoważniony dopuszcza złożenie ww. oświadczenia wraz z ofertą, z zastrzeżeniem jego aktualizacji, tj. wymogu informowania Zamawiającego upoważnionego o wszelkich zmianach w powyższym zakresie - o przystąpieniu do grupy kapitałowej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach