Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania- Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Popiełuszki 4/6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34 , fax. 34 3664305 wew. 60, 3664337
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
  ul. Popiełuszki 4/6 4/6
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, fax. 34 3664305 wew. 60, 3664337
  REGON: 15030984700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania- Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i obejmuje m.in.: Etap I 1. Określenie klas oświetleniowych dla każdej z ulic wymienionych w załączniku nr 9 do siwz na podstawie normy PN - EN 13201:2007 -Oświetlenie dróg. 2. Dobór opraw oświetleniowych LED dla poszczególnych ulic dokonanych na podstawie doboru klas oświetleniowych spełniających wymagania normy PN - EN 13201:2007 -Oświetlenie dróg. Wymagane jest wykonanie obliczeń fotometrycznych dla każdej ulicy. 3. Wykonanie bilansu mocy obwodu przed modernizacją oraz bilansu mocy obwodu po modernizacji oraz uzyskanej obniżki mocy. 4. Wykonanie zestawienia wszystkich analizowanych obwodów oraz ich usystematyzowanie pod względem uzyskanej obniżki mocy zainstalowanej (od największej do najmniejszej). 5. Na podstawie powyższego zestawienia wytypować taką liczbę obwodów oświetleniowych, aby liczba wymienianych opraw wyniosła ok. 600 szt. przy największym możliwym obniżeniu mocy zainstalowanej przy jednoczesnym zachowaniu minimalnych parametrów oświetleniowych PN - EN 13201:2007 Oświetlenie dróg. 6. Oczekiwane minimalne obniżenie mocy powinno wynosić 60 kW lub w przypadku zastosowania opraw oświetleniowych LED z programowalną redukcją strumienia światła obniżenie zużycia energii pierwotnej musi być nie mniejsze niż 720 000 kWh, co odpowiada zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej na poziomie 240 000 kWh rocznie. 7. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego ostatecznej listy obwodów przeznaczonych do modernizacji spełniających powyżej opisane warunki należy wykonać ostateczną kartę audytu energetycznego, która będzie zawierać bilans energetyczny oraz opis efektu ekologicznego dla całego przedsięwzięcia. Etap II 1. Wykonanie dokumentacji technicznej dla każdego z modernizowanych obwodów, zawierających schemat obwodu przed i po modernizacji, szczegółowy opis prac związanych z modernizacją danego obwodu, szczegółowy opis techniczny zastosowanych opraw oświetleniowych, szczegółowe zestawienie demontowanych opraw oświetleniowych oraz przedmiar robót. 2. Zbiorczy przedmiar robót dla wszystkich modernizowanych obwodów oświetleniowych 3. Szczegółową specyfikację techniczną prowadzenia i odbioru robót dla wszystkich obwodów objętych modernizacją 4. Zbiorczy kosztorys inwestorski dla wszystkich modernizowanych obwodów oświetleniowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.czest.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach