Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci wodociągowej w Kielcach w zakresie: * Części 1: Zadanie 1 – ul. Warszawska (od ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego do komory wodociągowej na wysokości budynku nr 84) Zadanie 2 – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego (od ul. Warszawskiej do ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego) * Części 2: Zadanie 1 – ul. Warszawska (od Al. IX Wieków Kielc do ul. Jesionowej)

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 25-701 Kielce, ul. Krakowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 653 100 , fax. 413 455 220
 • Data zamieszczenia: 2020-12-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 64
  25-701 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 653 100, fax. 413 455 220
  REGON: 29085679100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wod-kiel.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci wodociągowej w Kielcach w zakresie: * Części 1: Zadanie 1 – ul. Warszawska (od ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego do komory wodociągowej na wysokości budynku nr 84) Zadanie 2 – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego (od ul. Warszawskiej do ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego) * Części 2: Zadanie 1 – ul. Warszawska (od Al. IX Wieków Kielc do ul. Jesionowej)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania przebudowy sieci wodociągowej w Kielcach w zakresie: Części 1: a) Zadanie 1 – ul. Warszawska (od ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego do komory wodociągowej na wysokości budynku nr 84) – Ø 500 mm – długości ok. 380 m. b) Zadanie 2 – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego (od ul. Warszawskiej do ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego) – Ø 500 mm – długości ok. 920 m. Części 2: a) Zadanie 1 – ul. Warszawska (od Al. IX Wieków Kielc do ul. Jesionowej) – Ø 150 mm – długości ok. 1 250 m. 2. Zamawiający wymaga opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (zgodnie z zakresem OPZ) oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, zgód i decyzji administracyjnych (w tym m.in.: decyzji lokalizacyjnych, dokumentów środowiskowych – stosownie do zapisów pkt 1.2.8) OPZ, pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i in.) odrębnie dla każdego z Zadań wskazanych w pkt 4.1 IDW. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt uzyska materiały i informacje niezbędne do projektowania, w tym uzgodnienia, decyzje, mapy, podkłady geodezyjne i inne zgodnie z pkt 1.2 OPZ. Zamówienie obejmuje ponadto pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji realizowanych na podstawie sporządzonych dokumentacji. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: A. Część 1 - Zadanie 1 – ul. Warszawska (od ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego do komory wodociągowej na wysokości budynku nr 84) oraz Zadanie 2 – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego (od ul. Warszawskiej do ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego): 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące PLN) B. Część 2 - Zadanie 1 – ul. Warszawska (od Al. IX Wieków Kielc do ul. Jesionowej): 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc PLN) Szczegółowe zapisy dotyczące wadium wskazane zostały w pkt 13 IDW.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 3 do IDW. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ponadto Wykonawca do oferty dołącza: 1) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo gdy oferty nie podpisuje Wykonawca. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do IDW). Dokumenty w/w winny być złożone zgodnie z zasadami określonymi w pkt 16 IDW. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 11.1 IDW, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do IDW. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie (w formie oryginału) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6 do IDW. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich). 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 10.2.1) i 2) IDW w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, musi jednak udowodnić Zamawiającemu, w szczególności poprzez zobowiązanie tych podmiotów, że będzie dysponował tymi zasobami na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania podmiotu trzeciego musi wynikać w szczególności: 1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, której wskazane zdolności dotyczą. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 31.1.2) – 11) i pkt 31.2 IDW Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.5.4) IDW: 1) pkt 11.5.4) a) IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w pkt 31.1.2), 3) i 10) IDW; 2) pkt 11.5.4) b) ÷ d) IDW – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 11.9.1) i 2) lit. b) IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 11.9).2) lit. a) IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11.9 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 11.5.4)a) IDW, składa dokument, o którym mowa w pkt 11.9.1) IDW, w zakresie określonym w pkt 31.1.3) i 10) IDW. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach